RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Surface-Mount Component 3D Modelling in Frequency Range 150 KHz-100 MHz

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity National Research Programme
Defending: 04.10.2018 15:00, Rīgas Tehniskā universitāte, Āzenes iela 12, k.1, 212. telpa
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Virsmas montāžas komponenšu izpēte ar 3D modelēšanas palīdzību frekvenču diapazonā 150 kHz-100 MHz
Title in English Surface-Mount Component 3D Modelling in Frequency Range 150 KHz-100 MHz
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Aivis Ašmanis
Keywords EMC, EMI, CST, S- parametri
Abstract Promocijas darba mērķis ir, pielietojot telpisko elektromagnētiskā lauka modelēšanas programatūru, veikt virsmas montāžas induktīvo un kapacitatīvo komponenšu starpkomponenšu mijiedarbības analīzi frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz, atkarībā no komponenšu savstarpējā novietojuma. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un secinājumiem. Pirmajā darba nodaļa ietver virsmas montāžas induktīvo un kapacitatīvo komponenšu parametru mērīšanu un mērījumu kļūdu analīzes matemātisko bāzi. Otrā darba nodaļa ietver virsmas montāžas induktīvo un kapacitatīvo komponenšu starpkomponenšu mijiedarbības analīzi, izmantojot telpisko elektromagnētiskā lauka modelēšanas rīku un tās kļūdu analīzi. Pētījuma gaitā ir izstrādāti vairāki telpiskie modeļi induktīvajām un kapacitatīvajām virsmas montāžas komponentēm. Telpiskie modeļi ir optimizēti, lai samazinātu laika un skaitļošanas resursu prasības un veiktu starpkompponenšu parazītiskās mijiedarbības analīzi ar telpisko elektromagnētiskā lauka modelēšanas programmatūru. Pielietojot pētījuma gaitā iegūtās zināšanas, iespējams samazināt virsmas montāžas komponenšu parazītiskās mijiedarbības ietekmi uz EMI filtra veiktspēju, izmantojot telpisko elektromagnētiskā lauka modelēšanas programatūru CST MWS. Trešajā darba nodaļa ietver filtra prototipa BT optimizēšanu un izstrādi, pielietojot darbā iegūtās zināšanas. Filtrs paredzēts slogotu virsmas montāžas induktīvo komponenšu pilnās pretestības mērīšanai frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz. Izstrādātais prototips salīdzināts ar tirgū esošu filtra ekvivalentu. Izstrādātais filtrs uzrāda labākus parametrus par tirgū jau pieejamu ekvivalentu. Līdz ar to tiek darbā izstrādātie virsmas montāžas komponenšu telpiskie modeļi pierāda savu efektivitāti un liederīgumu filtra izstrādes un optimizēšanas procesā. Promocijas darbs ir rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms – 172 lpp, 146 attēli, 15 tabulas, 52 informācijas avoti un divi pielikumi.
Abstract in English The purpose of the promotion work is to achieve an analysis of the parasitic couplings betwen surface-mount inductive and capacitative components in frequency range of 150 kHz-100MHz, depending from the components position, using 3D electromagnetic field simulation software. The promotion work consists of an introduction, three chapters and conclusions. The first chapter of work contain measurement metheology of the the surface-mount inductive and capacitative components parameters and the mathematical base of the measurement error analysis. The second chapter of work contain an analysis of parasitic couplings between surface-mount inductive and capacitative components using the 3-D electromagnetic field modelling tool and its error analysis. Several 3-D models for surface-mount inductive and capacitative components have been developed. The 3-D models are optimized to reduce the requirements of time and computational resources for analysis of parasitic couplings bettwen surface-mount components with 3D electromagnetic field simulation software. Knowledge acquired in this charpter can be used to reduced a parasitic couplings bettwen surface-mount components what can effect a EMI filter attenuation performance, using the 3D electromagnetic field modelling software CST MWS. The third chapter of work contain the optimisation and development of filter prototype BT, using knowledge wich acquired at work and 3D electromagnetic field modelling software CST MWS. The filter are designed to measure full resistance of loaded surface-mount inductive components in frequency range of 150 kHz-100 MHz. The prototype is compared with a filter equivalent on the market. The developed filter shows better parameters comparing with equivalent of the market available filter. Therefore, the 3D models for surface-mount components demonstrate effectiveness in filter development and optimisation the process with 3D electromagnetic field modelling software. The promotion work is written in Latvian. Work volume – 172 pages, 146 images, 15 tables and 52 sources of information, 2 attachments.
Reference Ašmanis, Aivis. Surface-Mount Component 3D Modelling in Frequency Range 150 KHz-100 MHz. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2018. 172 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 27818