RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Mineral Raw Materials of Latvia for Development of Eco-Ceramics

Publication Type Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Latvijas minerālās izejvielas eko-keramikas izstrādei
Title in English Mineral Raw Materials of Latvia for Development of Eco-Ceramics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Research platform None
Authors Gaida Maruta Sedmale
Māris Rundāns
Mārtiņš Randers
Ingunda Šperberga
Andris Cimmers
Keywords atkritumu deponēšana, jonu sorbcija, termiskā trieciena izturība, kordierīta keramika
Abstract Darbā dots ieskats par iespējām izmantot Latvijas minerālās izejvielas kā bāzi vai piedevu keramikas materiālu (eko-materiālu) izstrādei ar dažādu pielietošanas aspektu, to skaitā parādīt iespēju šo materiālu ieguves tehnoloģisko procesu optimizēšanai virzībā uz to apdedzināšanas temperatūras samazināšanu, līdz ar to reducējot kaitīgu gāzveida izmešu nonākšanu vidē. Parādīti darbu rezultāti laika periodā no 2007. g. līdz 2017. g. Tiek apskatīti un analizēti sekojoši pētījumi: neapstrādāta māla pielietošana atkritumu deponēšanas vietu noblīvēšanai; daļēji dehidratizēta māla pielietošana Cr3+, Cr6+, Zn2+ un Cu+ jonu sorbcijai, kas veidojas galvanisko procesu notekūdeņos; poru saturošas augsttemperatūras keramikas izstrāde no jauktiem izejvielu maisījumiem, kas nodrošina pietiekamu gāzveida fāzes izveidošanos keramikas apdedzināšanas procesā, veidojot poras, lai pielietotu par filtrēšanas/attīrīšanas materiālu; illīta māla piedevu izmantošana, lai pazeminātu augsttemperatūras blīvas keramikas saķepināšanas/apdedzināšanas temperatūru, iegūstot ilgspējīgu mehāniski un termiski izturīgu produktu; kā arī tehnoloģiskie procesi, kas nodrošina porainas, siltumu izolējošas keramikas materiāla ieguvi pie pazeminātām temperatūrām (ģeopolimēru metode).
Abstract in English The paper gives an insight into the possibilities to use Latvian mineral raw materials as a base or additives for the development of ceramic materials (ecomaterials) with different application aspects, including showing the possibility of optimizing the technological processes of these materials towards the reduction of their firing temperature, thereby reducing the release of harmful gaseous effluents into the environment. The results of the works that are reported in the period were obtained from 2007 to 2017. The following studies are reviewed and analyzed: the use of untreated clay for the sealing of waste deposits; the use of partly dehydrated clay for sorption of Cr3+,6+, Zn2+ a nd C u2+, which have formed in galvanic processes; the development of porous high temperature ceramics from mixes of mineral raw materials and synthetic additives that provide a sufficient gas phase formation in the firing process and consecutively to form pores in obtained ceramic material; the use of illite clay additives to reduce the temperature of sintering of high temperature dense mechanical and thermally durable ceramics, as well as technological processes that ensure the production of porous, heat-insulating ceramic materials at reduced temperatures (geopolymer method).
DOI: 10.7250/msac-2018-0003
Reference Sedmale, G., Rundāns, M., Randers, M., Šperberga, I., Cimmers, A. Mineral Raw Materials of Latvia for Development of Eco-Ceramics. Materials Sciences and Applied Chemistry / Materiālzinātne un lietišķā ķīmija , 2018, Vol.35 No. 1, pp.62-85. e-ISSN 2255-8713. Available from: doi:10.7250/msac-2018-0003
ID 28082