RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Ensuring the Permanence of Historical Mortars within Buildings of Latvia

Publication Type Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Vēsturisko mūrjavu ilgmūžības nodrošināšana Latvijas senatnes būvēs
Title in English Ensuring the Permanence of Historical Mortars within Buildings of Latvia
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Research platform None
Authors Inta Kiriloviča
Margarita Karpe
Inta Vītiņa
Silvija Igaune-Blumberga
Keywords lime, corrosion, mortar, restoration, Roman cement, binder, salts
Abstract ētījumi p ar L atvijas k ultūrvēsturisko ē ku a kmens m ateriālu koroziju kopš 1984. g. tiek veikti Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūta Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrā. Šie pētījumi sniedz bagātīgu materiālu krājumu un pieredzi saistībā ar senatnes būvju ilgmūžības nodrošināšanu. Katra objekta restaurācijas tehnoloģijas izstrādes pamatā ir jābūt rūpīgai izpētei. Līdzšinējā pieredze ir devusi vērtīgas atziņas par mūsdienās pieejamo javu saistvielu (portlandcementa, kaļķu u. c.) izmantošanas nosacījumiem restaurācijas procesos.
Abstract in English Since 1984 research on corrosion of cultural heritage buildings of Latvia has been conducted in the Centre of Restoration and Conservation of Stone Materials, Institute of Silicate Materials, Riga Technical University. This research provides a wide collection of materials and experience in ensuring the permanence of historical buildings. Accurate investigations must be a fundamental part of the restoration technology of each object. The acquired experience has given valuable knowledge about the aspects of use of different binders (Portland cement, lime etc.) in restoration processes.
DOI: 10.7250/msac-2018-0008
Reference Kiriloviča, I., Karpe, M., Vītiņa, I., Igaune-Blumberga, S. Ensuring the Permanence of Historical Mortars within Buildings of Latvia. Materials Sciences and Applied Chemistry / Materiālzinātne un lietišķā ķīmija , 2018, Vol.35 No. 1, pp.178-189. e-ISSN 2255-8713. Available from: doi:10.7250/msac-2018-0008
ID 28087