RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Supercapacitor Based Devices for Electric Drive Retrofit

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Other research projects
Defending: , Āzenes ielā 12/1, 212. telpa, Rīga
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Iekārtu ar superkondensatoriem izstrāde elektriskās piedziņas modernizēšanai
Title in English Development of Supercapacitor Based Devices for Electric Drive Retrofit
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Kaspars Kroičs
Keywords līdzsprieguma pārveidotāji, enerģijas uzkrājēji, elektriskā piedziņa
Abstract Šajā promocijas darbā izpētītas un izstrādātas elektriskās piedziņas modernizācijas iekārtas, kas balstītas uz papildu superkondensatora enerģijas uzkrājēja pielietošanu. Tika pētīta uzkrājēja izmantošana un vadības metodes elektriskajā transportā, izmantojot vilces piedziņas laboratorijas stendu, liela promocijas darba daļa veltīta energoelektronisko pārveidotāju uzlabošanai enerģijas uzkrājēju sistēmas pielietojumam. Tāpat izstrādātas modernizācijas iekārtas, kas sevī iekļauj divvirziena pārveidotāju, industriālās elektriskās piedziņas energoefektivitātes uzlabošanai, kuras testētas uz izstrādātā stenda. Darbā ir veikti teorētiski aprēķini, datormodelēšanas uzdevumi, un praktiski eksperimenti. Darba kopapjoms ir 143 lapas, tas satur 137 attēlus, 3 tabulas un 184 atsauksmes uz literatūras avotiem.
Abstract in English In the PhD thesis electric drive modernization equipment based on the use of an additional supercapacitor based energy storage is researched and developed. The use of energy storage and different management methods in electric transport was studied using a traction drive laboratory stand. A large part of the thesis was devoted to improvement and optimization of DC-DC power electronics converters proposed for the energy storage systems. Also modernization devices for improving the energy efficiency of industrial electric drives were developed and tested on developed test bench. The work includes theoretical calculations, computer modeling tasks, and practical experiment results. The total amount of work is 143 pages, it contains 137 pictures, 3 tables and 184 references to the literature sources.
Reference Kroičs, Kaspars. Development of Supercapacitor Based Devices for Electric Drive Retrofit. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2018. 143 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 28169