RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Modulation Formats for the Next Generation Fiber Optical Access Telecommunication Systems

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity State funding for education
Defending: 27.06.2019 17:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12, 201. auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Modulācijas formātu novērtējums nākamās paaudzes šķiedru optiskajām piekļuves sakaru sistēmām
Title in English Evaluation of Modulation Formats for the Next Generation Fiber Optical Access Telecommunication Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platforms Information and Communication
Authors Inna Kurbatska
Keywords piekļuves tīkli, WDM-PON, modulācijas formāti, DB, PAM-4
Abstract Atsaucoties uz lietotāju datu eksponenciālo pieaugumu, augstām biznesa klientu prasībām attiecībā uz drošību un simetrisko datu pārraides ātrumu, kā arī piekļuves tīklu lietojumu dažādu tīklu iekšsavienojumiem un starpsavienojumiem, pašlaik ir novērojams izteikts pieprasījums pēc nākamās paaudzes piekļuves tīkliem – šķiedru optiskajiem piekļuves tīkliem ar uzlabotiem parametriem (datu pārraides ātrumu un attālumu), salīdzinot ar risinājumiem, kas balstīti uz vara kabeļiem. Tomēr pastāv virkne tehnoloģisku grūtību, ar ko ir jāsaskaras, nodrošinot liela ātruma datu pārraidi. Respektīvi, atbilstoša modulācijas formāta izvēle, platjoslas pārraides sistēmas elementu pieejamība un izmaksas, kā arī dažādu datu pārraides ātrumu savietojamība. Veiktajā pētījumā izvēlēti piemērotāki datu modulācijas formāti pielietojumam viļņgarumdales blīvētos pasīvajos optiskajos tīklos (wavelength division multiplexed passive optical networks, WDM-PONs), kā arī noteikti attiecīgās pārraides sistēmas veiktspēju galvenie ietekmējošie faktori. Rezultātā izstrādāts kombinētas (ar 12,5 Gbit/s un 25 Gbit/s datu pārraides ātrumiem) WDM-PON piekļuves sakaru sistēmas modelis (tai skaitā – Maha–Cendera modulatora amplitūdas-frekvenču raksturojuma modelēšanas paņēmiens). Promocijas darbā ir piedāvāts arī kombinētais WDM-PON risinājums, kam ir noteikti atbilstoši datu modulācijas formāti un nozīmīgāko ietekmējošo faktoru vērtības vai pielaides robežas.
Abstract in English Exponential growth of the data traffic, high requirements of business users to the security and symmetrical transmission data rate, as well as utilization of access networks for backhaul and fronthaul applications are driving demands on next-generation access networks – fiber-optical access networks with improved parameters (bitrate and transmission distance) in comparison to the solution based on copper cables. However, there is a number of technological issues that have to be solved ensuring high data rate transmission – the choice of the suitable modulation format, the cost and availability of the wideband elements of transmission system, as well as compatibility of the different transmission data rates. In the Thesis, the most suitable data modulation formats for utilization in wavelength division multiplexed passive optical networks (WDM-PONs) are chosen as well as the main performance-affecting factors are investigated. As a result, the model of mixed (with 12.5 Gbit/s and 25 Gbit/s data transmission rates) WDM-PON access telecommunication system is developed (including the approach of modelling of Mach-Zehnder modulator frequency response). The solution of mixed WDM-PON access network with values and limits of the main performance-affecting factors is proposed.
Reference Kurbatska, Inna. Evaluation of Modulation Formats for the Next Generation Fiber Optical Access Telecommunication Systems. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2019. 133 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 29254