RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Ocean and Marine Energy Options and Development

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity EU Structural Funds
Defending: 02.07.2019 10:00, Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Okeāna un jūras viļņu enerģētikas iespējas un attīstība
Title in English Ocean and Marine Energy Options and Development
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platforms Energy and Environment
Authors Jānis Beriņš
Keywords Klimata izmaiņas, atjaunojamie enerģijas avoti, viļņu enerģija, pelnīt spēja, efektivitāte, viļņu enerģijas pārveidotājs
Abstract Darbs ir par okeāna un jūras viļņiem, kā enerģētikas apakšnozari, to iespējamo lomu un attīstību. Tajā ir aprakstīti viļņu enerģijas potenciāla pētījumi Pasaulē Baltijā un Latvijā. Veikts Baltijas jūras Latvijas Ekskluzīvajā Ekonomiskajā zonā viļņu enerģijas potenciāla novērtējums pēc speciāli šim nolūkam izstrādātas metodes. Veikts apskats par Pasaulē notiekošo iekārtu izstrādņu jomā. Izvirzīti kritēriji viļņu enerģijas pārveidošanas iekārtas izvēlē. Veikta iespējamās spēkstacijas iekārtas tipa izvēle. Izveidota laboratorija pārveidotāju izmēģinājumiem, izstrādāts izvēlētās iekārtas modelis, aprakstīti laboratorijas un nepieciešamā mērīšanas tehnikas un tehnoloģijas izveide un iekārtas modeļa izmēģinājumu rezultāti. Veikts tehniski ekonomiskais aprēķins jūras viļņu spēkstacijai uz novērtētā viļņu potenciāla un izstrādātā viļņu enerģijas pārveidotāja pamata ar pagaidām dažu iztrūkstošu datu pieņēmumiem. Nosprausti uzdevumi nākotnes darbam.
Abstract in English Work is about the ocean and sea waves, as the energy sub-sector, their potential role and development. It describes wave energy potential research in the world in the Baltics and in Latvia. An assessment of the wave energy potential of the Baltic Sea in the Latvian Exclusive Economic zone has been carried out according to a method specifically designed for this purpose. An overview of the developments in the world of equipment is being reviewed. Criteria for choosing a wave-energy conversion device are outlined. A choice of possible type of transformer for wave power plant has been made. Laboratory for transducer testing was developed, the model of the selected equipment was developed, the laboratory and the required measuring techniques and technology were developed, and the results of the testing of the equipment model were described. The wave power plant technical feasibility study has been carried out on the basis of the valuated wave power potential and developed wave energy converter, with the presumption of some missing data. Challenging tasks for future work has been carried out.
Reference Beriņš, Jānis. Ocean and Marine Energy Options and Development. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2019. 184 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 29289