RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Engineering Graphics

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Inženiergrafika : mācību līdzeklis inženierzinātņu studentiem
Title in English Engineering Graphics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Gaļina Veide
Ella Leja
Veronika Stroževa
Zoja Veide
Genovefa Fjodorova
Jānis Auzukalns
Modris Dobelis
Ieva Jurāne
Keywords tēlotāja ģeometrija, inženiergrafika, rasēšana
Abstract Mācību līdzeklis paredzēts mācību priekšmeta “Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika” apguvei RTU studiju programmu ietvaros. Pirmā daļa satur teorētisku materiālu un praktiskus piemērus par telpisko objektu attēlošanu plaknē un telpā, dažādām konstrukcijām, izmantojot objektu attēlus un to modeļus. Otrajā daļā ir aplūkoti tehniskās rasēšanas pamati tā satur teorētisko materiālu un praktiskus piemērus par rasējumu noformēšanu saskaņā ar Eiropas valstīs lietotajiem ISO (starptautiskajiem), EN (Eiropas) un atsevišķos gadījumos arī GOST standartiem.
Abstract in English The textbook prepared serves as a study guide for the subject "Descriptive Geometry and Engineering Graphics" in RTU engineering curricula. First chapter deals with the theoretical material and practical excersizes about representation of spatial objects and constructions in plane and space, using object images and models. Second chapter deals with the basics of engineering drawing and it contains theoretical material and practical examples about preparation of drawings and engineering documentation according to ISO and EN standards used in European countries, and according to GOST standarts in several cases as well.
Reference Veide, G., Leja, E., Stroževa, V., Veide, Z., Fjodorova, G., Auzukalns, J., Dobelis, M., Jurāne, I. Engineering Graphics. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 308 p. ISBN 978-9984-32-147-9.
ID 2931