RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Cartographic Information Collection System with Remotely Piloted Aerial Vehicles Complex for Safe Maritime Vessels’ Navigation

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity State funding for education
Defending: 01.10.2019 12:00, Latvija, Rīga, Lauvas 8, 218. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Bezpilota aviācijas kompleksa kartogrāfiskās informācijas datu ieguves sistēmas izstrāde drošai kuģu navigācijai
Title in English Development of Cartographic Information Collection System with Remotely Piloted Aerial Vehicles Complex for Safe Maritime Vessels’ Navigation
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Research platform Transport
Authors Dmitrijs Goreļikovs
Keywords Tālvadības gaisa kuģis, Bezpilota aviācijas komplekss, Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēma, Kartogrāfiskās informācijas datu ieguves sistēma
Abstract Pēdējos gados strauji aug pieprasījums pēc tirdzniecības flotes jūras kuģiem un tas rada nepieciešamību uzlabot jūras kuģu navigācijas sistēmas – izmantojot papildu līdzekļus, padarīt tās efektīvākas un drošākas lietošanai. Viena no navigācijas sistēmām, bez kuras nav iespējama mūsdienu jūras kuģošana, ir Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmas – ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Lai iegūtu pierādītu informāciju, ir ļoti svarīgi nodrošināt ECDIS sistēmu ar jaunāko pieejamo informāciju un datiem, uzlabojot korektūras procesus un padarot tos vēl ātrākus. Līdz ar elektronisko karšu sistēmas attīstību pieaug arī prasības informācijas apgūšanai, tās ātrumam, precizitātei un materiālajiem izdevumiem. Ir nepieciešams izvērtēt esošos korekcijas sastādīšanas principus un to izmantošanas trūkumus, mēģinot iegūt informāciju reālajā laikā. Promocijas darbā ir četras nodaļas. Pirmajā nodaļā ir formulēti elektronisko karšu koriģēšanas galvenie uzdevumi un problēmas, kā arī ir iekļauta esošās kartogrāfiskās informācijas datu ieguves sistēmu analīze. Rezultātā ir ierosināti argumenti par jaunas sistēmas izveidošanu šajā jomā, izmantojot tālvadības gaisa kuģus (TGK), kas balstīti secinājumos. Pētījuma gaitā tika izstrādāts TGK lidojuma elektronisko karšu datu ieguvei optimālo maršrutu sastādīšanas procedūras matemātiskais modelis. Promocijas darbā tika izstrādāta bezpilota aviācijas kompleksa (BAK) kartogrāfiskās informācijas datu ieguves sistēmas vispārējā koncepcija un algoritms. Pamatoties uz rezultātiem, BAK tika realizēts promocijās darbā ceturtajā nodaļā. Pamatojoties uz praktiskiem rezultātiem, kas iegūti pētījumā procesā, ir pieradīts, ka izstrādātā bezpilota aviācijas kompleksa kartogrāfiskās informācijas datu ieguves sistēma pēc profesionālas realizācijas dos iespēju veikt korektūru elektroniskajā kartē reālā laika režīmā.
Abstract in English In recent years, the rapidly growing demand for merchant navy seagoing vessels and thus is necessary to improve marine vessels’ navigation systems - using the additional and new possibilities to make them more effective and safer to use. One of the navigation systems, without which modern maritime navigation is impossible, is the electronic chart display and information system (ECDIS). However, for obtaining proven information is very important to provide the ECDIS system with the latest information and data available to improve proofing processes and make them even faster. With the development of the electronic chart system, the requirements for collecting information, its speed, accuracy and expenses are also increasing. It is necessary to evaluate the existing principles of making correction and drawbacks of using them for trying to obtain information in real time. The doctoral thesis consists of four chapters; the first chapter define main tasks and problems of electronic chart correction, as well as the analysis of existing cartographic data acquisition systems. As a result, arguments have been put forward to establish new system in this area, based on utilization of remotely piloted aerial vehicles (RPVs). In the course of the research, the mathematical model of the optimal flight routing procedure was developed for electronic chart’s data correction acquisition. During research general concept and algorithm of the cartographic information collection system (CICS) with remotely piloted aerial vehicles complex was developed. Based on the results, CICS realization was implemented in the promotion work and represented in the fourth chapter. Based on the practical results obtained in the study process, it has been proven that the developed cartographic information collection system, after professional implementation, will provide the possibility to make corrections at electronic chart in real time.
Reference Goreļikovs, Dmitrijs. Development of Cartographic Information Collection System with Remotely Piloted Aerial Vehicles Complex for Safe Maritime Vessels’ Navigation. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2019. 183 p.
Summary in English Summary in English
ID 29491