RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Integration of Human Motion Energy Converter into Clothing

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Research project
Defending: 08.11.2019 11:00, Rīga, Ķīpsalas iela 6, 117.telpa
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā
Title in English Integration of Human Motion Energy Converter into Clothing
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Research platform Materials, Processes, and Technologies
Authors Gaļina Terļecka
Keywords Viedais apģērbs, apģērbā integrējamais enerģijas pārveidotājs, plakanais indukcijas elements
Abstract Promocijas darba galvenais pētniecības mērķis: integrēt tekstilijās elektromagnētisko enerģijas pārveidotāju. Promocijas darbs sastāv no ievada, trijām pamatnodaļām, secinājumiem un četriem pielikumiem. Ievadā pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, raksturota darba aprobācija. Darba pirmajā nodaļā veikts viedās tekstilijas un to enerģijas avotu apskats, aprakstīti valkājamie vai portatīvie enerģijas pārveidotāji viedizstrādājumos, aprakstīta magnētu ietekme uz cilvēka veselību. Otrajā nodaļā aprakstīti pētījumu metodes un materiāli. Darba trešajā nodaļā prezentēti elektromehāniskā pārveidotāja pētījumu rezultāti: pārveidotāja konstrukcijas elementu parametru optimizācija, noteikts pārveidotāja konstrukcijas elementiem piemērotākais novietojums apģērbā, testēta pārveidotāja darbība apģērbā, izpētīti induktīvā elementa dažādi viedi, noteikta induktīvā elementa ilgmūžība apģērba kopšanas procesā. Promocijas darba secinājumi apkopoti darba noslēguma nodaļā.
Abstract in English The main research aim of the doctoral thesis is to explore the possibilities of integrating electromagnetic energy converters into the clothes. The thesis consists of three chapters, an introduction, conclusions and four appendixes. In the introduction, the actuality of the performed researches is substantiated, the goals and tasks of the work are formulated, the approbation of the work is described. The first chapter includes the review of intelligent textiles products and their energy sources, describes wearable or portable power converters for smart products, describes the effects of magnets on human health. The second chapter describes the methods and materials of the research. The third chapter of the paper presents the research results of the electromechanical converter: the parameters optimization of the converter elements, locations determination of the converter elements in clothing, the converter work testing in clothing, research the various kinds of the inductive element and the durability of the inductive element in the garment care process. The conclusions of the doctoral thesis are summarized in the final section of the work.
Reference Terļecka, Gaļina. Integration of Human Motion Energy Converter into Clothing. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2019. 138 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 29669