RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Regulations for the Development and Defence of Bachelor's Thesis in the Professional Higher Education Bachelor Study Program “Real Estate Management” (Qualification - Real Property Valuation)

Publication Type Other books (including school textbooks, popular literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”/(specializācijas virziens-nekustamā īpašuma vērtēšana)
Title in English The Regulations for the Development and Defence of Bachelor's Thesis in the Professional Higher Education Bachelor Study Program “Real Estate Management” (Qualification - Real Property Valuation)
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Research platform Cities and Development
Authors Jānis Vanags
Sanda Geipele
Kristīne Fedotova
Keywords bakalaura darbs, atsauksme, recenzija
Abstract Nolikums paredzēts bakalaurantiem, kuri studē profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība” (Specializācijas virziens - Nekustamā īpašuma vērtēšana), lai nodrošinātu vienveidību bakalaura darbu struktūrā, kā arī bakalaura darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju bakalaurantiem savlaicīgi iepazīties ar bakalaura darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.
Abstract in English The Regulations are intended for ba students studying in the professional higher education Bachelor study program “Real Estate Management” (Qualification - Real Property Valuation) in order to ensure uniformity in the structure of Bachelor thesis, as well as Bachelor thesis supervisors, reviewers and State Examination Board members. The aim of the Regulations is to give students the opportunity to get acquainted with the requirements for the Bachelor thesis, the procedure of its development, presentation and defense.
Hyperlink: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Reference Vanags, J., Geipele, S., Fedotova, K. The Regulations for the Development and Defence of Bachelor's Thesis in the Professional Higher Education Bachelor Study Program “Real Estate Management” (Qualification - Real Property Valuation). 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 33 p.
ID 29807