RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Long-Term Evaluation Framework Elaboration for the Broadband Internet Service Quality Supervision

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity State funding for education
Defending: 19.12.2019 16:30, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 201. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai
Title in English Long-Term Evaluation Framework Elaboration for the Broadband Internet Service Quality Supervision
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform Information and Communication
Authors Elmārs Lipenbergs
Keywords 4G, 5G, platjoslas interneta pakalpojuma kvalitāte
Abstract Mūsdienās elektronisko sakaru pakalpojumu un satura pakalpojumu klāsts lietotājiem lielākoties jau šobrīd ir pieejams, izmantojot interneta piekļuves pakalpojumu, kas pakāpeniski aizstāj dažāda veida iepriekš izmantotos saziņas veidus un piekļuvi saturam. Pasaulē veiktie pētījumi un interneta lietojuma prognozes paredz, ka kopējais pārraidīto datu apjoms turpmāko piecu gadu laikā pieaugs trīskārt. Kā viens no nozīmīgākiem projektiem tehnoloģiju attīstības jomā elektronisko sakaru tīkla pārraides funkciju nodrošināšanai ir 5G tehnoloģiju ieviešana. Līdztekus fiksētos tīklos nodrošinātajai interneta piekļuvei, mobilo tehnoloģiju attīstības tendences iezīmē 4G un 5G tehnoloģijas tīklu attīstības scenārijus, prognozējot, ka līdz 2025. gadam mobilo operatoru tīklos pasaulē varētu būt tuvu sešiem miljardiem mobilo sakaru lietotāju pieslēgumu. Promocijas darbā atspoguļots pētījumā paveiktais par tehnoloģiju attīstības tendencēm atbilstoša interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes uzraudzības modeļa ieviešanu. Ir veikts novērtējums esošam kvalitātes uzraudzības ietvaram un sniegti priekšlikumi ilglaicīgi piemērojamai platjoslas interneta kvalitātes mērījumu metodoloģijas un datu matemātiskās analītikas inženiertehnisko risinājumu koncepcijai kvalitātes uzraudzības regulējumu harmonizācijai. Promocijas darbā ir apkopoti ar platjoslas interneta pakalpojuma kvalitāti saistīti pētījuma rezultāti, sniedzot priekšlikumus pilnībā funkcionējoša kompleksa kvalitātes uzraudzības modeļa ieviešanai, nodrošinot izstrādātā modeļa komponenšu ieviešanu starptautiska līmeņa regulējošā dokumentācijā, kā arī praktisku realizāciju Latvijas mērogā.
Abstract in English Currently, electronic communication and content services available to users, are mostly already obtainable by using an internet accessibility service, which gradually replaces various previously used types of communication and access to content. The research and internet usage forecasts predict that the total amount of data transmitted will grow threefold over the next five years. One of the most significant projects in the technology advancement field for the provision of electronic communication network transmission functions is the introduction of 5G technology. Alongside access to the internet provided in fixed networks, the developments of mobile technology outline the 4G and 5G technology network development scenarios and suggest that by 2025 the number of mobile communication user connections among mobile operator networks worldwide will be close to 6 billion. The Doctoral Thesis reflects the work performed within the framework of the study on the implementation of a quality monitoring model that corresponds with the developments of technology for an internet access service. An assessment of an existing quality monitoring framework has been performed and suggestions have been provided for an engineering solutions concept of a methodology for sustainably adaptable broadband internet quality readings and of data mathematical analytics for the harmonisation of quality monitoring regulations. Study results linked to the quality of broadband internet services have been summarised in this Thesis by offering suggestions for the implementation of a fully functioning and complex quality monitoring model by providing the implementation of the components of the developed model in the regulatory documentation on an international level as well as a practical application in Latvia.
Reference Lipenbergs, Elmārs. Long-Term Evaluation Framework Elaboration for the Broadband Internet Service Quality Supervision. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2019. 184 p.
Summary in English Summary in English
ID 30062