RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Energy Planning in the Local Municipalities of Latvia

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity National Research Programme
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Energoplānošanas attīstības tendences Latvijas pašvaldībās
Title in English Development of Energy Planning in the Local Municipalities of Latvia
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Research platform Energy and Environment
Authors Agris Kamenders
Aiga Barisa
Andra Blumberga
Claudio Rochas
Dagnija Blumberga
Ieva Pakere
Ilze Dzene
Ilze Burmistre
Indra Muižniece
Ivars Veidenbergs
Jeļena Ziemele
Kaspars Kļavenieks
Kristaps Kašs
Lauma Žihare
Līga Sniega
Līga Žogla
Marika Rošā
Silvija-Nora Kalniņš
Keywords Energopārvaldība; klimata tehnoloģijas
Abstract Kolektīvā zinātniskā monogrāfija ir veltīta metodiku kopai, kas ir izstrādāta, lai ilustrētu pašvaldību ilgtspējīgu pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, ņemot vērā starptautisko praksi un tendences. Grāmatā galvenā uzmanība ir pievērsta diviem energoplānošanas aspektiem – energopārvaldībai un inženiertehniskajiem risinājumiem. Monogrāfijā apkopotie izpētes rezultāti ir svarīgi valsts un pašvaldības iestāžu speciālistiem, kas ir atbildīgi par reģionālā līmeņa energoplānošanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un valsts enerģētiskās neatkarības palielināšanu. Tā sniedz zinātnisku informāciju, kas ir nepieciešama pētniekiem, augstskolu pasniedzējiem un studentiem.
Abstract in English Collective scientific monograph has been developed to show how local municipalities can make sustainable transition towards low-carbon economy by considering international practices and trends. The main focus in the book is set on two aspects of energy planning – energy management and engineering solutions. Results of scientific research are important for specialists of state and municipal institutions who are responsible for regional energy planning, promotion of renewable energy use and increase of energy independence of the country. Monograph provides scientific information that is necessary for researchers, lecturers and students.
Reference Kamenders, A., Barisa, A., Blumberga, A., Rochas, C., Blumberga, D., Pakere, I., Dzene, I., Burmistre, I., Muižniece, I., Veidenbergs, I., Ziemele, J., Kļavenieks, K., Kašs, K., Žihare, L., Sniega, L., Žogla, L., Rošā, M., Kalniņš, S. Development of Energy Planning in the Local Municipalities of Latvia. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 172 p. ISBN 978-9934-22-062-3.
ID 30824