Academic Research Student Handbook
2021
Marina Platonova, Tatjana Smirnova, Zane Seņko

Akadēmisko pētījumu rokasgrāmata ir paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studentiem kā norādījumu un vadlīniju krājums, veicot dažādas ar pētniecību saistītas aktivitātes studiju procesā. Īpaši akcentēti ir norādījumi maģistra darba izstrādei. Rokasgrāmata ir veidota, par pamatu ņemot vadošo universitāšu labās prakses piemērus, Latvijas Republikas normatīvos dokumentus un RTU iekšējos dokumentus, kas saistīti ar studentu pētniecisko darbību un nobeiguma darbu izstrādi. Grāmata paredzēta studentiem, akadēmiskajam personālam, zinātniskajiem konsultantiem, nobeiguma darbu recenzentiem un akadēmiskā maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” zinātniskās komisijas locekļiem.


Keywords
Digital humanities, interdisciplinary research, interdisciplinary studies
DOI
10.7250/9789934226113
Hyperlink
https://ebooks.rtu.lv/product/academic-research-student-handbook-for-the-students-of-academic-master-study-programme-digital-humanities/

Platonova, M., Smirnova, T., Seņko, Z. Academic Research Student Handbook. Riga: RTU Press, 2021. 89 p. ISBN 978-9934-22-611-3. Available from: doi:10.7250/9789934226113

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196