RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of the e-Learning Applications and Systems

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Evaluation of the e-Learning Applications and Systems
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.2 Computer and information sciences
Authors Leonīds Novickis
Tatjana Rikure
Keywords Quality, assessment, evaluation, validation, e-learning, UNITE project
Abstract Elektronisko apmācību lietojumu un sistēmu izstrādes nozare pašlaik ļoti ātri attīstās un paplašinās. Viens no svarīgākiem aspektiem elektronisko apmācību sistēmu izstrādē ir noteikt vai izstrādātās sistēmas kvalitāte atbilst pedagoģiski pamatotai un finansiāli rentablai sistēmai. Rakstā ir apskatītas vairākās kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas un pieejas, kuru realizēšanai tiek izmantoti kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji. Ir doti autoru komentāri šo pieeju iespējamai lietošanai e-apmācības sistēmu kvalitātes novērtēšanai. Kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas un pieejas ir apskatītas UNITE projekta ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas 6.ietvarprogrammas „STREP” tipa projekts. UNITE projekta ietvaros ir plānots izstrādāt un ieviest tehnoloģisko platformu, kas tiks papildināta ar pedagoģisko saturu ar nolūku veidot un izstrādāt augstas kvalitātes e-apmācības saturu vidusskolas skolnieku apmācībai. Lietišķo datorsistēmu programmatūras (LDP) profesoru grupa ir UNITE projekta partneris, kurš ir iesaistīts kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrādes un ieviešanas posmos, un kura galvenie pienākumi iekļauj: 1) kvantitatīvās validācijas metodoloģijas izstrāde; 2) validācijas aktivitāšu vadība Latvijas vidusskolās.
Reference Novickis, L., Rikure, T. Evaluation of the e-Learning Applications and Systems . Applied computer systems. Vol.30, 2007, pp.104-113. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 3280