RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: A Modified Algorithm for Medical Image Segmentation

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Modificēts algoritms medicīnas attēlu segmentācijai
Title in English A Modified Algorithm for Medical Image Segmentation
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Aleksandrs Glazs
Andris Lubāns
Katrīna Krečetova
Keywords attēlu apstrāde, attēlu segmentācija, segmentācijas algoritms
Abstract Dotais darbs ir veltīts medicīnas attēlu segmentācijas problēmai. Šī darba mērķis bija izstrādāt segmentācijas algoritmu, kurš varētu apstrādāt komplicētus medicīnas attēlus, kas tika iegūti ar tomogrāfijas palīdzību. Tīek piedāvāts jauns segmentācijas algoritms, kas pamatojās uz klasiska FOREL algoritma. Rakstā ir aprakstīta algoritma būtība. Piedāvātais algoritms strādā labāk, nekā klasisks FOREL algoritms un var būt izmantojams, lai segmentēt medicīnas attēlus un palīdzēt ārstam veikt precīzāku attēlu analīzi.
Abstract in English This work describes the problem of medical image segmentation. The goal of this work was to develop a segmentation algorithm, that could process complicated medical images, that where acquired with computer tomography. A new modified segmentation algorithm, that is based on classic FOREL algorithm is suggested. This paper describes the algorithm. Suggested algorithm works better than the classic FOREL and can be used to segment medical images and help physicians make a more precise medical image analysis.
Reference Glazs, A., Lubāns, A., Krečetova, K. A Modified Algorithm for Medical Image Segmentation. Technologies of Computer Control. Vol.24, 2005, pp.25-30. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 3430