RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Lean Manufacturing Principle Realization in Latvia’s Sewing Companies

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Komandas darba principu īstenošana Latvijas šūšanas uzņēmumos
Title in English Lean Manufacturing Principle Realization in Latvia’s Sewing Companies
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Dana Beļakova
Inese Ziemele
Dagnija Briede
Uģis Briedis
Keywords Komandas darba principi, šūšanas uzņēmums, ražošanas problēmas
Abstract Pasaulē kolektīvo jeb grupu darba organizācijas formu (lean manufacturing, team work) pazīst jau kopš 1950-tajiem un tā tiek lietota visai veiksmīgi. Galvenais tajā ir cilvēciskais faktors, kolektīvs darbs un kopēja atbildība par padarīto. Latvijā nav daudz uzņēmumu, kuros darbs tiktu veikts grupās. Tomēr tajos uzņēmumos, kur pastāv šāda darba organizācijas forma, darba efektivitāte ir augstāka nekā strādājot ar jau pierasto un Latvijā plaši izplatīto plūsmu darba organizācijas formu. Kā rāda pasaules pieredze, ieviest darbu grupās nav viegli un nereti darbs tiek apturēts pusceļā, jo tas nenes tūlītējus darba augļus. Visu līmeņu darbiniekiem, gan augstākstāvošiem, gan arī zemākstāvošiem, raksturīga skeptiska attieksme, kas procesu tikai padara lēnāku. Raksta autori, veicot aptauju vienā no šādiem uzņēmumiem, mēģinājuši atbildēt uz jautājumiem cik veiksmīgi ir šādi projekti Latvijā un vai tie īstenojas atbilstoši mērķim, līdz ar to, nosakot, kādas iespējas pastāv ieviest grupu darba organizāciju Latvijā un vai šāda veida projekti varētu būt veiksmīgi arī citos uzņēmumos.
Abstract in English The principles of teamwork are well known from the 50-ies of the last century. Most of Latvia’s companies use traditional form of production management, but teamwork is little common. One of the ways to try to solve the gathered overall production and labor force problems in Latvia, is to introduce lean manufacturing and cross over to teamwork management, i.e. merging together small numbers of workers for a single target. In a certain way it is connected with lack of knowledge but there can be other problems, too. The article reflects research results about the Latvian sewing companies done with the aim to determine the chances for Latvian sewing companies to change over to a new kind of work organization and to analyze what problems could appear in the process of transition, considering the mentality of people in Latvia.
Reference Beļakova, D., Ziemele, I., Briede, D., Briedis, U. Lean Manufacturing Principle Realization in Latvia’s Sewing Companies. Material Science. Textile and Clothing Technology. Vol.3, 2008, pp.82-87. ISSN 1691-3132.
Full-text Full-text
ID 3619