RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Low Voltage Circuit-Breakers Compatibility Features and Suggestions for Selectivity Improvement

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Zemsprieguma automātslēdžu savienojamības īpatnības un selektivitātes uzlabošanas priekšlikumi
Title in English Low Voltage Circuit-Breakers Compatibility Features and Suggestions for Selectivity Improvement
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Rihards Elmanis-Helmanis
Arvīds Kanbergs
Keywords Automātslēdži, selektivitāte
Abstract Mūsdienās lietotājiem ir pretenzijas, ka īsslēgumu, vai pat apgaismes “spuldžu” kvēldiega pārdegšanas gadījumos elektroietaisēs, kas ir bieži gadījumi, atslēdzas ne tikai īsslēguma vietai tuvāk uzstādītais zemākas (In) pakāpes automātslēdzis, bet vienlaicīgi arī ievada automātslēdzis. Turklāt vairāku ražotājfirmu piedāvāto, atbilstoši standarta IEC / EN 60898 “Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations”, automātslēdžu dažādu raksturlīkņu un grupu nesaskaņota uzstādīšana patērētāju zemsprieguma tīklos rada elektroapgādes drošuma problēmas nostrādes nepietiekamas selektivitātes dēļ. Darbā atspoguļoti ierobežota apjoma zemsprieguma automātslēdžu selektivitātes pārbaužu rezultāti, turklāt zemsprieguma automātslēdžu selektivitātes un savienojamības īpatnību noteikšanai tiek izmantotas Latvijā izplatītākās automātslēdžu ražotājfirmas: ABB, Moeller, Siemens, General Electric un Merlin Gerin, kā arī tiek salīdzinātas šo ražotājfirmu, vairāku grupu (B un C) un nominālo strāvu (16¸32 A) automātslēdži. Tiek veikta zemsprieguma automātslēdžu pārbaužu rezultātu analīze, kā arī aprakstīti novērojumi un secinājumi, turklāt doti praktiski ieteikumi zemsprieguma automātslēdžu selektivitātes uzlabošanai.
Abstract in English In our days users have problems, that short circuit or even in cases of burning out of filament of incandescence in the electric wiring, that is frequent cases, disconnected not only nearest to the place of short circuit circuit-breaker of the lower (IN) stage but also simultaneously with him circuit-breaker of introduction Besides, proper the standards of IEC / EN 60898 “Electrical accessories - Circuit-breakers for over current protection for household and similar installations”, the circuit-breakers of different descriptions and groups, at the not concerted setting in the networks of low tension of users, create the problems of safety the electric wiring, by reason of insufficient selectivity. In the work are represented the limited volume results of low voltage selectivity verifications, compared various manufacturer, group and nominal currents of low voltage circuit-breakers, as also are given practical advices for circuit-breakers selectivity improvement.
Reference Elmanis-Helmanis, R., Kanbergs, A. Low Voltage Circuit-Breakers Compatibility Features and Suggestions for Selectivity Improvement. Power and Electrical Engineering. Vol.22, 2008, pp.109-117. ISSN 1407-7345.
Full-text Full-text
ID 4237