RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Metodological Bases of Optimization for Magnetic System of Electromagnetic Devices and Their Elements

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu un to elementu optimizācijas metodoloģiskie pamati
Title in English Metodological Bases of Optimization for Magnetic System of Electromagnetic Devices and Their Elements
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Andrejs Zviedris
Rihards Elmanis-Helmanis
Andrejs Podgornovs
Keywords optimizācija, elektromagnētiskās ierīces, magnētiskās sistēmas
Abstract Darbā aplūkotas elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu galvenās īpatnības saistībā ar šo ierīču tipu. Aprakstīta minēto ierīču optimizācijas uzdevuma nostādne: optimizējamās sistēmas robežu noteikšana, raksturkritērija izvēle, iekšsistēmas mainīgo izvēle, matemātiskā modeļa izveide. Sīkāk aplūkotas īpatnības, kas saistītas ar viendimensiju optimizācijas uzdevumu, ievērojot elektromagnētiskajās ierīcēs izmantojamo feromagnētisko materiālu nelinēārās raksturlīknes. Parādīts, ka šādu optimizācijas uzdevumu risināšanā mērķfunkcijas minimizācijai vispiemērotākā ir intervālu izslēgšanas bisekciju metode. Aprakstīts šis metodes algoritms un dota blokshēma.
Abstract in English In the work are considered the basic features of the most characteristic magnetic systems of electromagnetic devices. Described position of task for optimization of the mentioned devices: scopes of the optimized system, choice of characteristic criterion, choice of intersystem variables, and construction of mathematical model. In more detail are described optimization problems of one-dimensional task, in view of nonlinear characteristics of the ferromagnetic materials, applied in electromagnetic devices. It is shown, that at the decision of similar problems of optimization most effective is the method of exception of intervals at a half division. Described the algorithm of such method and direct the block diagram.
Reference Zviedris, A., Elmanis-Helmanis, R., Podgornovs, A. Metodological Bases of Optimization for Magnetic System of Electromagnetic Devices and Their Elements. Power and Electrical Engineering. Vol.19, 2007, pp.110-123. ISSN 1407-7345.
Full-text Full-text
ID 4239