RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development Possibilities of Little Textile Factories in Latvia

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Mazo tekstiluzņēmumu attīstības iespējas Latvijā
Title in English Development Possibilities of Little Textile Factories in Latvia
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Baiba Kraukle
Nadežda Ozoliņa
Keywords tekstila rūpniecība, mazie uzņēmumi, SIA ‘MSM Augšzeme’, sortiments, zinātne, informācijas tehnoloģijas.
Abstract Darbā sīkāk aplūkota mazo tekstiluzņēmumu pastāvēšanas problemātika. Izvēlēts tekstiluzņēmums, kurš nodarbojas ar tekstilizstrādājumu ražošanu galvenokārt no vilnas un pusvilnas dzijas, aužot uz rokas stellēm. Uzņēmuma darbību var raksturot kā nepastāvīgu. Situācijas uzlabošanai tika veikta sortimenta analīze. Piedāvāti dažādi sortimenta paplašināšanas veidi. Izmantojot profesora Novikova auduma uzbūves teorijas pamatus, ir noskaidroti galveni parametri, kuri ir nepieciešami, lai aprēķinātu iekārtošanas parametrus konkrēta auduma izstrādāšanai ar vajadzīgajām īpašībām. Darbā ir paradīts kā informācijas tehnoloģijas izmantošana praktiskajā darbībā paver uzņēmumam dažādas iespējas. Darbā sniegti ieteikumi uzņēmējdarbības sekmēšanai un attīstībai.
Abstract in English In the work problems of existence of the small textile enterprises are in detail considered. The textile enterprise which is chosen develops textile products basically from a woollen and half-woollen yarn on manual weaving looms. Work of the enterprise can be characterized as changeable. With the purpose of improvement of a situation the analysis of assortment is lead. Using substantive provisions of the theory of fabric structure of professor Novikov, key parameters which are necessary for calculation of refuelling parameters at development of fabrics with the set properties were determined. Various ways of expansion of developed fabric assortment are offered. The developed practical offers on use of information technologies open to the enterprise the way for external contacts. In the work concrete recommendations on successful development of enterprise activity are given.
Reference Kraukle, B., Ozoliņa, N. Development Possibilities of Little Textile Factories in Latvia. Material Science. Textile and Clothing Technology. Vol.2, 2007, pp.37-45. ISSN 1691-3132.
Full-text Full-text
ID 4335