Economic and Ecological Analysis of a Low-Capacity Cogeneration Plant
2008
Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs, Anna Volkova

Mazās koģenerācijas stacijas ekonomiskā un ekoloģiskā analīze Rakstā ir piedāvāta un praktiski aprobēta koģenerācijas stacijas optimālas jaudas noteikšanas metodika, kur par optimalitātes kritēriju ir izvēlēts siltuma daudzums, kas saražots koģenerācijas stacijā gada laikā, ja stacija strādā ar pilnu slodzi. Optimalitātes kritērija noteikšanas pamatā ir siltuma patērētāja slodzes ilguma grafiks. Balstoties uz inženiertehnisko, ekonomisko un vides moduli, ir izstrādāts optimālās jaudas noteikšanas metodikas rezultātu aprobācijas algoritms, kas izmantots, pārbaudot metodiku reālajos apstākļos. Ar metodikas palīdzību tiek novērtēta reālā situācija, kad katlu mājai pieslēdzas jauns siltumenerģijas patērētājs un pieaug siltuma slodze. Metodika tiek piemērota, lai salīdzinātu trīs alternatīvas koģenerācijas stacijas (ar uzstādīto siltuma jaudu 780/1000/1230 kWth). Rezultāti tiek pārbaudīti ar ienesīguma analīzi, balstoties uz izejas datiem, kas iegūti no iekārtu ražotājiem un aprēķināti saskaņā ar valstī spēkā esošo normatīvo tiesību aktu un metodiku nosacījumiem. Izstrādātā metodika ir izmantojama nākotnes energoprojektos.


Keywords
cogeneration, heat duration curve, optimization

Blumberga, D., Veidenbergs, I., Volkova, A. Economic and Ecological Analysis of a Low-Capacity Cogeneration Plant. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.140-148. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196