RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Characterisation of New Sorbents Produced from By-Product of the Rapeseed Oil Treatment

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Characterisation of New Sorbents Produced from By-Product of the Rapeseed Oil Treatment
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vitālijs Lakevičs
Augusts Ruplis
Keywords sorption, isotherm, rapeseed oil, specific surfece area, methanol, benzene
Abstract Daudzos tehnoloģiskos procesos kvalitatīvā galaprodukta iegūšana saistīta ar daudzu blakus produktu rašanos. Aktuāls ir jautājums par šo blakus produktu racionālu izmantošanu. Parādīts, ka rapšu eļļas balināšanas blakus produkti var tikt izmantoti par vērtīga divkomponentu sorbenta iegūšanu. Tas ir perspektīvs produkts, kuru var izmantot dažādu vides problēmu risināšanā. Piemērām, kaitīgu šķīdinātāju tvaiku uztveršana no gāzes fāzes, gaisa vai notekūdeņu attīrīšanā. No rapšu eļļas balināšanas blakusproduktiem izgatavoti un raksturoti materiāli ar labiem sorbcijas parametriem. Jauna tipa sorbenti sastāv no Latvijas mālu izcelsmes alumosilikāta matricas un rapšu eļļās koksēšanas (250, 400 un 6000 C) produktiem. Izmērītas modeļvielu (metanols, benzols) adsorbcijas – desorbcijas izotermas. Adsorbcijas izotermām ir raksturīga S - veida forma, kas atbilst polimolekulārās adsorbcijas teorijai. Tā izmantota paraugu īpatnējās virsmas aprēķināšanai pēc starptautiski atzītās BET metodes. Pētīto paraugu īpatnējā virsma ir robežās no 27,9 līdz 154,4 m2 /g. Tie adsorbē metanola un benzola tvaikus istabas temperatūrā un uzrāda augstu termisko izturību.
Reference Bērziņa-Cimdiņa, L., Lakevičs, V., Ruplis, A. Characterisation of New Sorbents Produced from By-Product of the Rapeseed Oil Treatment. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.18, 2008, pp.97-102. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 4510