RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Application of a Service Oriented Paradigm as a Solution for the Development and Delivery of a Continuing Education Course

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Application of a Service Oriented Paradigm as a Solution for the Development and Delivery of a Continuing Education Course
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Dzintars Tomsons
Ginta Majore
Mārīte Kirikova
Keywords Game-approach, service-oriented paradigm, continuing education
Abstract Līdz ar straujo tehnoloģiju attīstību un tām atbilstošo specifisko nozares zināšanu nepārtrauktas pilnveides nepieciešamību, pieaug tālākizglītība un mūžizglītības loma sabiedrībā. Tas, savukārt, rada nepieciešamību noteikt tālākizglītības kursa izstrādes un īstenošanas prasības atbilstoši ārējās vide izmaiņām un apmācāmā individuālajam mācīšanās stilam. Ir būtiski izstrādāt tālākizglītības kursu atbilstoši reālās dzīves situācijai, kā arī piedāvāt elastīgu un neatkarīgu mācību vidi. Lai sasniegtu šo mērķi, ir izstrādāts tālākizglītības kursa prototips, atbilstoši servisu orientētas arhitektūras principiem un spēļu pieejai. Šajā rakstā ir atspoguļoti un sīkāk raksturoti tā darbības principi. Servisu orientētā arhitektūra (SOA) kļūst populāra, kā jauna pieeja IT sistēmu veidošanā. Tā dod iespēju elastīgi izmantot un uzlabot biznesa procesu nodrošināšanu saskaņā ar tā vajadzībām. Šī paradigma galvenokārt tiek izmantota IT sistēmās uzņēmumos, bet reti tālākizglītības kursu izstrādē un īstenošanā. Šajā rakstā tiek atspoguļots SOA pielietojums tālākizglītības kursu izstrādē un īstenošanā. Spēļu pieeja , kas tiek veidota atbilstoši spēlē atspoguļotai reālai dzīves situācijai, ir lietderīgi izmantojama profesionālo prasmju iegūšanā un demonstrēšanā.
Reference Tomsons, D., Majore, G., Kirikova, M. Application of a Service Oriented Paradigm as a Solution for the Development and Delivery of a Continuing Education Course. Applied computer systems. Vol.34, 2008, pp.9-16. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 4697