Is CO2 Compressing and Piping Environmentally Feasible
2008
Dagnija Blumberga, Jūlija Gušča, Sylvestre Njakou-Djomo, Francesco Romagnoli

Saskaņā ar Kioto protokolā minētiem atzinumiem, ir nepieciešams ievērojami samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi.Ogļskābā gāze ir galvenais piesārņotājs, kurš izraisa klimata izmaiņas un viena no ogļskābas gāzes samazināšanas metodēm ir tā uztveršana un noglabāšana pazemes krātuvēs. Šī tehnoloģija ir uzskatāma par tehnoloģiju, kas nākotnē spēs ievērojami samazināt CO2 emisiju nonākšanu atmosfērā. Šī raksta mērķis ir izstrādāt aprēķina shēmu ogļskābās gāzes transportēšanai pa cauruļvadiem un veikt dzīves cikla novērtējumu (DCA) ogļskābās gāzes transportēšanai pa cauruļvadiem . Dzīves cikla analīzes laikā tiek novērtēti resursu patēriņš un emisijas, kuras rodas produkta pilna dzīves cikla laikā; lai gan šajā darbā tiek veikts tikai dzīves cikla pārskats, jo pilnai dzīves cikla analīzei ir nepieciešama papildus informācija, kas uz raksta izstrādes laiku vēl nebija pieejama. Šajā rakstā ir parādīta dzīves cikla analīze tikai diviem posmiem no CO2 uztveršanas un uzglabāšanas saimniecības. Darba metodika balstās uz pieņēmumiem, ka ogļskābās gāzes plūsma ir vienāda ar 1.0 Mtonna/gadā , pie noteikta transportēšanas attāluma 100 km.Nākotnē pētījumu ir jāpapildina ar precīzāku datu vākšanu, lai veiktu pilnu dzīves cikla novērtējumu pie dažādiem cauruļvadu garumiem, CO2 plūsmu, biezumu novērtējumu un izmaksu analīzi. Turpmākais darbs varētu būt nepieciešams oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas pareizai vides ietekmes novērtēšanai.


Keywords
carbon dioxide, compression transportation, pipeline, sequestration, LCA

Blumberga, D., Gušča, J., Njakou, D., Romagnoli, F. Is CO2 Compressing and Piping Environmentally Feasible. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.24-32. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196