RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Is CO2 Compressing and Piping Environmentally Feasible

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Is CO2 Compressing and Piping Environmentally Feasible
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Dagnija Blumberga
Jūlija Gušča
Sylvestre Njakou-Djomo
Francesco Romagnoli
Keywords carbon dioxide, compression transportation, pipeline, sequestration, LCA
Abstract Saskaņā ar Kioto protokolā minētiem atzinumiem, ir nepieciešams ievērojami samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi.Ogļskābā gāze ir galvenais piesārņotājs, kurš izraisa klimata izmaiņas un viena no ogļskābas gāzes samazināšanas metodēm ir tā uztveršana un noglabāšana pazemes krātuvēs. Šī tehnoloģija ir uzskatāma par tehnoloģiju, kas nākotnē spēs ievērojami samazināt CO2 emisiju nonākšanu atmosfērā. Šī raksta mērķis ir izstrādāt aprēķina shēmu ogļskābās gāzes transportēšanai pa cauruļvadiem un veikt dzīves cikla novērtējumu (DCA) ogļskābās gāzes transportēšanai pa cauruļvadiem . Dzīves cikla analīzes laikā tiek novērtēti resursu patēriņš un emisijas, kuras rodas produkta pilna dzīves cikla laikā; lai gan šajā darbā tiek veikts tikai dzīves cikla pārskats, jo pilnai dzīves cikla analīzei ir nepieciešama papildus informācija, kas uz raksta izstrādes laiku vēl nebija pieejama. Šajā rakstā ir parādīta dzīves cikla analīze tikai diviem posmiem no CO2 uztveršanas un uzglabāšanas saimniecības. Darba metodika balstās uz pieņēmumiem, ka ogļskābās gāzes plūsma ir vienāda ar 1.0 Mtonna/gadā , pie noteikta transportēšanas attāluma 100 km.Nākotnē pētījumu ir jāpapildina ar precīzāku datu vākšanu, lai veiktu pilnu dzīves cikla novērtējumu pie dažādiem cauruļvadu garumiem, CO2 plūsmu, biezumu novērtējumu un izmaksu analīzi. Turpmākais darbs varētu būt nepieciešams oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas pareizai vides ietekmes novērtēšanai.
Reference Blumberga, D., Gušča, J., Njakou, D., Romagnoli, F. Is CO2 Compressing and Piping Environmentally Feasible. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.24-32. ISSN 1691-5208.
Full-text Full-text
ID 4881