RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Workload and Impact of Workload on the Risks Caused by Chemicals

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Darba slodze un tās nozīme ķīmisko vielu iedarbībā uz organismu
Title in English Workload and Impact of Workload on the Risks Caused by Chemicals
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.5 Earth science, physical geography and related Environmental sciences
Authors aivars Bauze
Valentīna Urbāne
Keywords fiziskā slodze, ķīmiskās vielas, risks, elpošanas minūtes tilpums, eksplozija, putekļi
Abstract Darbā pētīti darba vides riski, kuri saistīti ar ķīmisko vielu lietošanu, šo risku novērtēšana un ar to saistītie faktori. Pētīta un analizēta fiziskā darba slodzes saistība ar izlietoto enerģijas daudzumu un elpošanai patērēto gaisu, kā arī fiziskā darba slodzes lieluma ietekme uz veselību, ko rada ar gaisu ieelpoto ķīmisko vielu iedarbība uz cilvēka organismu. Iegūti pārliecinoši rezultāti, ka, pieaugot fiziskajai darba slodzei, pieaug arī darba vides gaisā esošo ķīmisko vielu un putekļu ietekme uz organismu. Izstrādātas ķīmisko vielu un putekļu radītā riska sakarības saistībā ar darba fiziskās slodzes lielumu, kuras ir praktiski izmantojama, riska novērtēšanai un samazināšanai.
Abstract in English Risks connected with the use of chemicals, risk assessment values of parameters of the workload related to them have been researched in this master’s paper. We have researched and analyzed physical load of the work, workload parameters – consumption of energy and quantity of breathing air, and impact of workload to the risks of air pollution, as chemicals and dust. Conclusive data have been obtained proving, that quantity of physical load of the work directly related to the risks caused by air pollution with chemicals and dusts. Connection of data between workload and risks caused by chemicals and dusts has been obtained. These connections can be applied for assessing the risks caused by chemicals and dusts taking into consideration the quantity of physical load of the work.
Reference bauze, a., Urbāne, V. Workload and Impact of Workload on the Risks Caused by Chemicals. In: Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvia, Rīga, 9-10 October, 2008. Rīga: Darba un civilās aizsardzības institūts, 2008, pp.105-114. ISBN 978-9984-32-735-8.
ID 5286