RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Improving the Efficiency of Labour Security Using Integrated Information Systems

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Darba aizsardzības efektivitātes kāpināšana, pielietojot integrētās informācijas sistēmas
Title in English Improving the Efficiency of Labour Security Using Integrated Information Systems
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.5 Earth science, physical geography and related Environmental sciences
Authors normunds Šlitke
Valentīna Urbāne
Keywords : Darba aizsardzība, darba drošība, instruktāžas, integrētas IS, Informācijas sistēmas; Labour security, labour safety, briefing, Integrated IS, Information systems
Abstract Rakstā tiek meklēti un analizēti iemesli, kas kavē efektīvu darba aizsardzību uzņēmumos, pasākumiem formalizējoties un nesasniedzot darba vietas, nenodrošinot drošības pasākumu savlaicīgumu un efektivitāti Komersanti ir atšķirīga lieluma uzņēmumi, sākot ar viena cilvēka individuālajiem komersantiem vai pat pašnodarbinātajiem individuālā darba veicējiem, beidzot ar vairāku simtu darbinieku uzņēmumiem. Nelielajiem uzņēmumiem ir grūtības atrast līdzekļus drošības pasākumu ieviešanai, turklāt, mazajos uzņēmumos ir sarežģīti un dārgi nodrošināt neliela skaita darbinieku apmācību un instruktāžu. Lielākos uzņēmumos, savukārt, darba aizsardzība bieži vien ir nepārskatāma un bezpersoniska, jo uzņēmuma vadītājs ne vienmēr spēj izsekot darba aizsardzības pasākumu efektivitātei, aprobežojoties, piemēram, ar drošības žurnālu periodisku pārbaudi. Gan mazos, gan lielos uzņēmumos skar arī rutīna, proti, drošības un aizsardzības pasākumi formalizējas, tie kļūst kampaņveidīgi, drošības žurnāli un instruktāžas lapas parakstīti formāli, bieži vien tikai Valsts Darba inspekcijas pārbaužu gadījumā. Problēmas risinājums tiek piedāvāts uzņēmuma informācijas sistēmu integrēšanā ar darba aizsardzības sistēmām, tā nodrošinot darba aizsardzības pasākumu savlaicīgumu un efektivitāti. Rakstā tiek piedāvāti konkrēti risinājumi darba aizsardzības sistēmu uzlabošanai, tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi minēto problēmu novēršanai.
Abstract in English There are analysis of reasons and description of obstructive factors in labour safety development in the article. It is concluded that there are difficulties of timeliness and efficiency of safety in different companies. There is lack of financial resources for small and medium enterprises for organization of workshops and instructions of employees. At the same time in large companies labour safety regulations are without a distinctive personality and hard to manage. For both small and large enterprises we can observe impact of routine, i.e. safety and protective precautions become formal and occasional. The question about integration of information systems in enterprise with labour safety system is described in final part of the article. These systems will help to provide company with in time labour safety activities and increasing of overall efficiency. Conclusions and recommendations presented in the article have practical background. The novelty of the article is the recommendation to introduce the risk management system software that is electronically administrated, namely, to join in the electronically administrated system the equipment, the automatic access systems, the working time registration and the labour safety systems.
Reference šlitke n., Urbāne V. Improving the Efficiency of Labour Security Using Integrated Information Systems // Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvia, Rīga, 9.-10. October, 2008. - pp 115-124.
ID 5287