RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Security Solutions for E-Service Systems

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Drošības risinājumi e-pakalpojumu sistēmās
Title in English Security Solutions for E-Service Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Edžus Žeiris
Māris Ziema
Keywords e – pakalpojums, e – pakalpojuma drošības sistēmas arhitektūra, drošības sistēmas arhitektūras izveide, konfidencialitāte, integritāte, pieejamība, autentifikācija, autorizācija
Abstract Rakstā tiek sniegts ieskats e-pakalpojumu drošības sistēmā un tās izveidē. Tiek vispārīgi aplūkotas e-pakalpojuma drošības prasības un to specifika, kas saistīta ar e-pakalpojuma izveides arhitektūru. Tiek definēta drošības sistēmas arhitektūra un tās vieta kopējā e-pakalpojumu sistēmas arhitektūrā. Detalizēti tiek aplūkots, ko nozīmē katrs no trīs galvenajiem drošības definīcijas punktiem e-pakalpojumu sistēmā un kā to nepieciešams realizēt. Ir aprakstīts konkrēts risinājums e-pakalpojuma drošības sistēmai un tā shematiska darbība. Dota atbilstība starp risinājuma un drošības prasību punktiem. Aplūkots arī, kas nepieciešams, lai pilnveidotu doto risinājumu, un tas apmierinātu visas izvirzītās prasības. Dotais risinājums ir pielietojams gan jaunām, gan esošām e-pakalpojumu sistēmām, bet par cik izmaiņas esošās sistēmās var prasīt lielus resursus, tad tiek piedāvāts risinājums esošu e-pakalpojumu sistēmu drošības uzlabošanai.
Abstract in English Article gives introduction into e-services security system and shows its implementation. There are shown e-service security requirements and it’s specific in general that is related to e-service development architecture. Security system architecture is defined and its place in general e-services architecture described. Each or three security definition points in e-services system content are described in details and defined possible implementation. Realization and its schematic workflow for e-service security system also are given. Relationship between realization and requirements are described. The required improvements for given realization are also described to implement all security architecture definition points. This realization is usable for new and also existing e-services systems. Implementation in existing system can take to many resources. For those cases there are given solution to improve security.
Reference Žeiris, E., Ziema, M. Security Solutions for E-Service Systems. Technologies of Computer Control. Vol.24, 2005, pp.84-91. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 5718