Investigations of the Undamped Field Effect to the Electromagnetic Processes in the Induction Machines
Enerģētika un elektrotehnika 2009
Marina Koņuhova, Kārlis Ketners, Elena Ketnere, Svetlana Andrianova

Jaunu elementu, piemēram, pilnīgi vadāmu elektrisko slēdžu ar strāvu līdz 600A, spriegumu līdz 1200V un frekvenci līdz 30kHz un vairāk plaša izmantošana ienes konceptuālas izmaiņas elektropiedziņas attīstībā. Šie elementi, kas apvienoti moduļos ar iebūvētām atpakaļdiodiem, kalpo par pamatu frekvenčpārveidotāju izveidē ar šādu struktūru: nevadāms taisngriezis — LC filtrs —invertors ar impulsa platuma modulāciju. Šādi pārveidotāji tiek izmantoti kā bāzes tehniskie risinājumi regulējamā maiņstrāvas elektropiedziņā ar strāvu līdz 600A. Spēka elektronikas un mikroprocesoru tehnikas straujā attīstība sekmēja elektropiedziņas informatīvās daļas pilnveidošanu un zināmi uzmanības atslābumu pret elektromehāniskiem enerģijas pārveidošanas procesiem spēka kanālā. Daudzos pārejas procesos, atslēdzot asinhronā dzinēja (ADz) statora tinumus no tīkla, jāņem vēra elektromagnētiskie procesi. Pēc statora tinumu atslēgšanas strāva tajos ātri samazinās līdz nullei. Bet mašīnas magnētiskā plūsma nevar momentāni samazināties līdz nullei. Elektromagnētiskā lauka enerģija, kas uzkrāta mašīnā, arī nevar momentāni samazināties līdz nullei. Tāpēc rodas pārspriegumi, kas varbūt bīstami iekārtai. Asinhronajā dzinējā pārejas procesa laikā rodas ievērojami elektromagnētiskie momenti, kuru vērtība daudzkārt pārsniedz nominālo un pat kritisko. Šo momentu izpēte ir nepieciešama, jo tieši šie momenti ir bīstamo mehānisko spriegumu izcelšanas cēlonis elektropiedziņas elementos. Elektromagnētisko procesu izpētei tika izveidota universāla programma, kas ļauj modelēt ADz palaišanas režīmu, ADz izskrēju un ADz atkārtotu palaišanu. Izpēte paradīja, ka nenorimušais laiks būtiski ietekmē pārejas procesa raksturu. Piemēram, ADz atkārtotas palaišanas gadījumā, ja savienojums notiek pretfāzē, elektromagnētiskais moments var pārsniegt nominālo vērtību desmitiem reižu. ADz atkārtotai palaišanai, ja sistēma nav aprīkota ar sprieguma fāzes kontroli, ieteicams iestatīt automātikas nostrādes laiku tā, lai pa šo laiku paliekošais EDS uz statora tinuma spailēm pagūstu samazināties līdz drošai vērtībai atkārtotas ieslēgšanas brīdī un ļautu izvairīties no mehāniskām pārslodzēm.


Keywords
induction motor, rundown, reclosing, electromagnetic processes

Koņuhova, M., Ketners, K., Ketnere, E., Andrianova, S. Investigations of the Undamped Field Effect to the Electromagnetic Processes in the Induction Machines. Power and Electrical Engineering. Vol.25, 2009, pp.47-50. ISSN 1407-7345.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196