RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Nonlinear Interaction of Forced and Parametric Oscillations of Flexible Elements

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Nonlinear Interaction of Forced and Parametric Oscillations of Flexible Elements
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Vitālijs Beresņevičs
Keywords Flexible element, nonlinear oscillations, parametric oscillations, vibration supression
Abstract Aplūkoti mašīnu un mehānismu lokano elementu (siksnu, kabeļu, tauvu, stīgu u.c.) šķērssvārstības pie kinemātiskās un parametriskās ierosmes. Matemātiski uzdevums ir formulēts, ka lokana elementa uzspiesto un parametrisko svārstību parciālais diferenciālvienādojums, turklāt tiek ņemta vērā lokana elementa ģeometriskā, statiskā un fiziskā nelineāritāte. Izmantojot matemātiskās modelēšanas metodes, tiek novērtēta aksiāla stiepējspēka papildus pulsācijas ietekme uz lokana elementa uzspiesto rezonanses svārstību parametriem. Parādīts, ka papildus parametriskā ierosme ar frekvenci  = (2  2.08)1 un relatīvu amplitūdu μ = 0.20  0.25 nodrošina rezonanses svārstību stabilizāciju paplašinātā frekvenču diapazonā. Šai nelineārajai īpatnībai ir negatīva ietekme uz mašīnas darbību, jo tās realizācija veicina lokana elementa paaugstinātu dinamisku slogojumu un sagraušanu. Konstatēts arī pretējs nelineārais efekts, kas saistīts ar iespēju apspiest lokana elementa nevēlamas šķērssvārstības, ierosinot aksiāla stiepējspēka papildus pulsāciju ar frekvenci , 2.8  3 reizes lielāku par zemāku pašsvārstību frekvenci 1. Uz šī efekta pamata iespējams apspiest lokana elementa rezonanses šķērssvārstības ievilkšanas zonas ietvaros un līdz ar to paplašināt mašīnas pieļaujamo darba ātrumu diapazonu. Tas varētu būt īpaši svarīgs gadījumos, kad noregulēšana no bīstamiem rezonanses frekvencēm ir apgrūtināta vai pavisam nav iespējama.
Reference Beresņevičs, V. Nonlinear Interaction of Forced and Parametric Oscillations of Flexible Elements. Mechanics. Vol.33, 2010, pp.21-24. ISSN 1407-8015.
Full-text Full-text
ID 6175