RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research of Bioenergetic Glow Using the Gas Discharge Visualization Camera

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Bioenerģētiskā starojuma pētniecības metodes un līdzekļi
Title in English Research of Bioenergetic Glow Using the Gas Discharge Visualization Camera
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Gunta Zommere
Eva Trumsiņa
Keywords bioenerģētiskais starojums, Kirliana efekts, gāzizlādes vizualizācijas kamera, GIV bioelektrogrammu iegūšana, GIV bioelektrogrammu analīze
Abstract Modernajā zinātnē cilvēka ķermenis tiek uzskatīts par enerģētisku sistēmu, kura ap sevi veido bioenerģētisko starojumu. Zinātne, izmantojot tehnoloģiskos atklājumus un pētot senās zināšanas, cenšas noskaidrot auras uzbūvi, izskatu, darbību un saistību ar dažādiem procesiem cilvēka ķermenī un apkārtējā vidē. Bioenerģētiskā starojuma fotogrāfijas tiek uzņemtas ar gāzizlādes vizualizācijas kameru, kuras pirmsākumi meklējami jau 19. gadsimta beigās. Kameras darbības princips balstās uz Kirliana efektu. Ar GDV kameras palīdzību iegūst statiskās vai dinamiskās gāzizlādes vizualizācijas bioelektrogrammas (GDV BEG). Eksistē trīs galvenie paņēmieni pataloģiju konstatēšanai GDV bioelektrogrāfijā - psiho-emocionālais (funkcionālais), strukturāli funkcionālais un strukturālais. GDV BEG tiek uzņemtas un analizētas ar vairāku secīgu datorprogrammu palīdzību - GDV BEG iegūšanai un to sākotnējai apstrādei lieto programmas „GDV Capture-1” un „GDV Capture -2”, bet sektoru analīzei - programmas „GDV Diagramm”, „GDV Energy Field” un „GDV Virtual Chakra”. GDV kameras izgudrotājs ir krievu zinātnieks profesors Konstantīns Korotkovs. GDV kamera pašlaik tiek lietota jau 20 valstīs, galvenokārt medicīniskos nolūkos. Ar GDV kameru pētītas ūdens un citu šķidrumu (piem., asinis, enerģētiski preparāti) īpašību izmaiņas dažādu faktoru ietekmē. GDV iekārtas var izmantot arī enerģētiski spēcīgu, ģeo-aktīvu vietu apsekošanai. GDV kameras plaši lieto sporta medicīnā.
Abstract in English In modern science human body is regarded as an energetic system, which creates bioenergetic radiance around the body. Science, through technological breakthroughs, and exploring the ancient knowledge, seeks to clarify auratic structure, appearance, performance and relationship with the various processes in the human body and the surroundings. Bioenergetic glow fixes with gas-discharge visualization (GDV) camera, which dates back to the end of the 19. century. Camera operating principle is based on Kirlian Effect. Using the gas-discharge visualization camera acquires a static or dynamic gas-discharge visualization bioelectrogramms (GDV BEG). There are three main ways to detect the pathologies in the gas-discharge visualization bioelectrography - psycho-emotional (functional), structurally functional and structural. GDV BEG are taken and analyzed with number of softwares - "GDV Capture - 1" and "GDV Capture - 2" is used in the GDV BEG obtaining and initial processing, but "GDV Diagramm", "GDV Energy Field" and "GDV Chakra” – in the analysis of the sectors. Inventor of the GDV camera is a Russian scientist Professor Konstantin Korotkov. GDV camera is currently being used in 20 countries, mainly in medical applications. With GDV camera has explored water and other liquids (for example, blood, energetic preparations) characteristics over influence of different factors. GDV equipment can also be used for survey of energetically powerful, geo-asset areas. GDV camera is widely used in sports medicine.
Reference Zommere, G., Trumsiņa, E. Research of Bioenergetic Glow Using the Gas Discharge Visualization Camera. Material Science. Textile and Clothing Technology. Vol.4, 2009, pp.38-44. ISSN 1691-3132.
Full-text Full-text
ID 6318