RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Modeling Multimedia Networks

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Multimediju tīkli un to modelēšana
Title in English Modeling Multimedia Networks
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Aigars Riekstiņš
Keywords multimediju tīkli, modelēšana, topoloăiju izvēle, metodes, simulācija
Abstract Šajā darbā tiek apskatītas multimediju datu tīklu izveides gaitā pielietojamās modelēšanas metodes. Lai varētu apskatīt šādu tīklu modelēšanu, pirmajā daĜā tiek veikts multimediju tīklu modelēšanas uzdevuma pamata problēmu apskats. Darba otrajā daĜā tiek iezīmēta modelēšanas vieta sistēmu izstrādes gaitā un tiek pamatota tālāk apskatītā uzdevuma izvēle tīkla topoloăiju analīzes veidā. Šajā dāĜā tiek aprakstīti arī tālāk apskatītās multimediju konferenču sistēmas topoloăiju izvēles posma iespējamie risinājumu veidi. Darba trešajā daĜā ir aprakstīta konkrētās multimediju sistēmas topoloăijas izvēle, sākot ar sistēmas modeĜa un arhitektūras iegūšanu līdz divu savienojuma sistēmas topoloăiju veidu izvēlei. Šajā darba daĜā arī tiek definēti optimālās topoloăijas izvēles kritēriji – pakešu zuduma apjoms un rindu apjomi mezglu punktos. Darba noslēdzošajā daĜā apskatīti konkrētā modelēšanas scenārija uzstādījumi diskrēto notikumu simulātoram ns2 un tiek parādīti simulācijas gaitā iegūtie rezultāti. Rezultātu analīzes gaitā tiek izvēlēta multimediju serveru izvietošanai optimālā topoloăija, kurā serveri tiek izvietoti ārpus lokālo tīklu robežām
Abstract in English In this work is discussed heterogeneous multimedia data network modeling and is given example of modeling use in such network design process. In first chapter introduction in heterogeneous multimedia data networks is given with basic problem statement for modeling case. In the second chapter modeling possibilities are discussed and their place in design process is shown. In this work modeling is used to choose optimal interconnect topology of some predefined set. Second chapter also shows limitations on choosing of possible topologies. Third chapter shows example multimedia conferencing systems model, architecture and two possible topologies for interconnect and server placement. In this chapter optimization criteria are also defined – namely packet loss and queue size. Forth chapter defines simulation scenario in discrete event simulator ns2 and presents simulations results for discussed topologies. By chosen criteria it is clear that second discussed topology is better by both criteria.
Reference Riekstiņš, A. Modeling Multimedia Networks. Technologies of Computer Control. Vol.39, 2009, pp.65-69. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 7271