RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Pareto Evolution in Numerical System

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Pareto novērtējums skaitliskā sistēmā
Title in English Pareto Evolution in Numerical System
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Aivars Šulcs
Anita Geriņa-Ancāne
Keywords Pareto diagram, research, industrial manufacturing, variants of products, selection of product variants
Abstract Rakstā publicēti pētījumu rezultāti par inovatīvu inženiertehnikas izstrādājumu radīšanas problēmām un to atspoguļošanu ar Pareto diagrammām. Problēmu loks ietver studentu apmācību un piedalīšanos tehniskos pētījumos. Noskaidrots, ka viņi nelabprāt tajos piedalās, jo studiju programmās nav paredzēta obligāta mācību pētniecības disciplīna, kā arī nav pietiekamas informācijas par pētniecības darbu tēmām. RTU Baltech studiju programmas studentu viedoklis – viņi vislabāk varētu piedalīties inovatīvu mājsaimniecības izstrādājumu/iekārtu pētījumos un izstrādē. Rakstā analizēti inovatīvu izstrādājumu variantu radīšanas un izvēles metodoloģiskie pamati. Par labāko tiek uzskatīta funkcionālās dekompozīcijas un sintēzes metode. Izstrādājumu variantu izvēlē izvēles process tiek sadalīts divos etapos – vispirms rupjās variantu atsijāšanas etapā un pēc tam palikušo variantu precīzās skaitliskās izvērtēšanas etapā. Rūpnieciskai izgatavošanai rekomendē izstrādājumu ar visaugstāko skaitlisko raksturojumu - lielāko punktu summu, kas izskaitļota, ievērojot izstrādājuma atbilstību lietotāju kritēriju un ekspertu skaitliskiem vērtējumiem. Rakstā analizēta ekspertu skaitliskā vērtējuma problēma, kuru piedāvāts atrisināt ar izplūdušo jēdzienu loģikas palīdzību.
Abstract in English The article gives research results on creating innovative engineering product relevant problems and their illustration by Pareto diagrams. The scope of problems involves training of students and their participation in the technical research. It has been discovered that they unwillingly participate in it as a study programs do not envisage compulsory study-research subjects. There is not sufficient information on research work subjects too. The Baltech students of RTU consider that they could be the best candidates for participation in research and elaboration of innovative consumer goods. The article analyses a creation of variants of innovative products and foundations of selection methodology. The method of functional decomposition and synthesis is considered to be the best. The selection process of product variants is usually divided into two stages – the first stage involves rough discarding of variants and the next stage renders a precise assessment of remaining. Industrial manufacturing recommends the products with the best properties – the largest sum of goals which has been calculated taking into consideration the compliance of the products with the user’s criteria and the technical assessments by experts. The article analyses the problem of achieving a numerical assessment by experts which the authors offer to solve with the help of fuzzy logic concept
Reference Šulcs, A., Geriņa-Ancāne, A. Pareto Evolution in Numerical System. Mechanics. Vol.33, 2010, pp.66-69. ISSN 1407-8015.
Full-text Full-text
ID 8336