RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Physicochemical Characteristic of Sulfate Lignin Obtained from Black Liquor of Kehra Pulp and Paper Mills “Horizon”

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language No Kehras celulozes un papīra rūpnīcas “Horizon” melnā atsārma iegūta sulfātlignīna fizikāli ķīmiskais raksturojums
Title in English Physicochemical Characteristic of Sulfate Lignin Obtained from Black Liquor of Kehra Pulp and Paper Mills “Horizon”
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Research platform None
Authors Sanita Skudra
Vadims Šakels
Brigita Neiberte
Galija Shulga
Skaidrīte Reihmane
Keywords black liquid, sulfate lignin, dissociation constant, surface activity, emulsion
Abstract Pašlaik Baltijas valstīs darbojas tikai viena celulozes rūpnīca Horizon Pulp & Paper Ltd Kehrā, Igaunijā, kas ražo plaša klāsta papīra izstrādājumus iesaiņojumu industrijai. Tas ir arī vienīgais šā brīža lignīna avots Baltijas valstīs. Tomēr līdz šim Kehras celulozes rūpnīcā iegūtā melnā atsārma sastāvā ietilpstošais lignīns nav izpētīts. Mūsu darba mērķis bija no Kehras rūpnieciskā melnā atsārma izdalīt sulfātlignīnu, raksturot tā ķīmisko sastāvu un pārbaudīt virsmas aktīvās īpašības. Pamatojoties uz darbā iegūtajiem rezultātiem tika konstatēts, ka izdalītais sulfātlignīns pēc saviem rādītājiem būtiski neatšķiras no pārējiem rūpnieciskajiem un komerciālajiem sulfātlignīniem. Noskaidrots, ka ar sulfātlignīna koncentrācijas palielināšanu un šķīduma pH pazemināšanu, sulfātlignīna virsmas aktivitāte šķīdums-gaiss fāzu robežā un eļļa-ūdens emulsijās palielinās. Pie tā lielām koncentrācijām labāka emulsiju stabilitāte novērojama skābā vidē, bet pie mazām – sārmainā vidē, kas izskaidrojams ar dažādiem emulsiju stabilizācijas mehānismiem. Noteikts, ka 0,1 M NaCl klātbūtne šķīdumā labvēlīgi iedarbojas uz sulfātlignīna virsmas aktivitāti, kas saistīts ar sulfātlignīna molekulu hidrofobitātes paaugstināšanos jonu spēka palielināšanās rezultātā.
Abstract in English There is currently only one pulp mill Horizon Pulp & Paper Ltd operating in the Baltic States – in Kehra, Estonia, that manufactures a wide range of paper products for the packaging industry. This is now also the only source of lignin in the Baltic States. Nevertheless, up to now, the lignin present in black liquor from the Kehra Pulp & Paper mill had not been investigated. The aim of our research was to extract sulfate lignin from Kehra industrial black liquid, characterize its chemical composition and evaluate the characteristics of surface tension. Based on the results obtained in the research, it has been concluded that the derived sulfate lignin, in terms of its parameters, does not differ substantially from other industrial or commercial sulfate lignins. It has been established that, with an increase in the concentration and a decrease in the pH of the sulfate lignin solution, its surface activity at the solution-air interface and in the oil-to-water emulsions increase. If the concentration is high, the emulsion stability is better in acidic environment, if low – in alkaline environment due to different emulsion stabilization mechanisms. It has been found that the presence of 0.1 M NaCl in the sulfate lignin solutions positively influences on its surface activity of, which is connected with the increase of the hydrophobicity of sulfate lignin molecules as a result of the increase of ionic strength.
Reference Skudra, S., Šakels, V., Neiberte, B., Shulga, G., Reihmane, S. Physicochemical Characteristic of Sulfate Lignin Obtained from Black Liquor of Kehra Pulp and Paper Mills “Horizon”. Materials Sciences and Applied Chemistry / Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Vol.22, 2010, pp.38-43. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 8420