RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Problems and Solutions of Stabilisation of Electric Power Systems Dynamical Processes

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 26.11.2010 15:00, EEF, Kronvalda blv.1, 36.aud.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektroenerģētisko sistēmu dinamisko procesu stabilizācijas problēmas un risinājumi
Title in English Problems and Solutions of Stabilisation of Electric Power Systems Dynamical Processes
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Santa Ķiene
Keywords Power systems
Abstract Promocijas darbā aplūkotas esošās normālo un avārijas režīmu vadības galvenās problēmas apvienotajās energosistēmās. Analizēta esošo automātiku darbība no aktīvās jaudas deficīta vai pāruma noteikšanas un novēršanas viedokļa, norādot to trūkumus un nepieciešamos uzlabojumu virzienus. Piedāvāta jauna metode aprēķinātās aktīvās jaudas deficīta vai pāruma vērtības pielietošanai normālo un avārijas režīmu vadībā. Metode pamatojas uz aplūkojamās energosistēmas paplašināta dinamikas vienādojuma izmantošanu, lai nodrošinātu precīzākas automātikas ierīču iedarbes normālo režīmu uzturēšanas laikā, kā arī avārijas režīmu vadības laikā. Izstrādāta pētījumu metodoloģija un matemātiskie modeļi dažādiem energosistēmas darba režīmu aprēķiniem un piedāvātās metodes analīzei. Apskatīta piedāvātās metodes pielietojuma iespēja dažādos energostēmu shēmu un darba režīmu piemēros, dota tās analīze un novērtējums. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tas satur ievadu, 7 nodaļas, secinājumus un rekomendācijas turpmākam darbam, literatūras sarakstu un 2 pielikumus. Darba kopējais apjoms ir 163 datorsalikuma lappuses, kurās ietverti 74 attēli un 8 tabulas. Literatūras sarakstā norādīti 105 izmantotās literatūras avoti.
Abstract in English Doctoral thesis presents the main problems of existing control of normal and emergency operational conditions of interconnected power systems. The operation of existing automation is analysed from the point of view of elimination of active power deficiency or surplus. Drawbacks of existing automation as well as necessary improvements are revieled. New method for application of estimated active power deficiency or surplus value for control of normal and emergency conditions is proposed. Method is based on the usage of extended dynamics equation of considered power system to provide more accurate operation of automation during maintenance of normal operational conditions, as well as during control of emergency conditions. Research methodology and mathematical models are developed for various calculations of operational conditions and for analysis of proposed method. Application possibility of the proposed method is presented in various examples of power system structure and operational conditions, analysis and evaluation is given. Doctoral thesis is written in Latvian language, it contains 7 chapters, conclusions and recommendations for further work, list of references, and 2 appendices. Total amount is 163 pages, which include 74 figures and 8 tables. List of references includes 105 literature sources.
Reference Ķiene, Santa. Problems and Solutions of Stabilisation of Electric Power Systems Dynamical Processes. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2010. 163 p.
Summary in English Summary in English
ID 8630