RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Modelling of Climate Technologies in Landfill

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 06.12.2010 12:00, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, Aktu zālē
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Poligona klimata tehnoloģiju modelēšana
Title in English Modelling of Climate Technologies in Landfill
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Ģirts Kuplais
Keywords climate technologies, landfill
Abstract Disertācijā aprakstīto pētījumu mērķis ir analizēt poligona apsaimniekošanas koncepciju energoefektīvu klimata tehnoloģiju izmantošanā, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, samazinot elektroenerģijas patēriņu infiltrāta attīrīšanas saimniecībā un lietderīgi izmantojot biogāzi, kas veidojas poligonu krātuvēs. Darbā izstrādāts atkritumu saimniecības atjaunojamo energoresursu izmantošanas optimizācijas modelis, kas aptver vertikālo un horizontālo moduļu sistēmu. Izvēlēti optimizācijas kritēriji. Atkritumu saimniecības energoresursu optimizācijas modelis ir aprobēts Daibes poligona apstākļiem. Analizēts enerģijas patēriņš infiltrāta attīrīšanai, un iegūts empīrisks modelis īpatnējā enerģijas patēriņa noteikšanai infiltrāta attīrīšanas saimniecībā, kas balstās uz poligonā notiekošo procesu un uzstādītās infiltrāta attīrīšanas tehnoloģiskās iekārtas darbības analīzi, un noteikts neatkarīgo parametru kopums.
Abstract in English The aim of researches described in the dissertation is to analyze landfill site management conception for energy efficient usage of climate technologies, in order to reduce greenhouse gas emissions by reducing electricity consumption for leachate treatment and appropriate use of the biogas formed in landfill storage. In this work the renewable energy resources use optimization model is developed and it covers both horizontal and vertical modular systems. The optimization criteria are selected. Waste management energy resource optimization model is approbated for Daibe landfill conditions. The energy consumption for leachate treatment is analyzed and empiric model for specificē energy consumption of leachate treatment is obtained based on ongoing process in landfill and on analyze of leachate treatment technological equipment performance, and independent parameters are determined.
Reference Kuplais, Ģirts. Modelling of Climate Technologies in Landfill. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2010. 97 p.
Summary in English Summary in English
ID 8672