RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Timber in Ecological Construction and Its Promotion

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Kokmateriāli ekoloģiskajā būvniecībā un to virzīšana tirgū
Title in English Timber in Ecological Construction and Its Promotion
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Kristīne Fedotova
Ineta Geipele
Keywords ecological construction, promotion
Abstract Pētījuma aktualitāte balstās uz salīdzinoši nelielo koksnes izmantošanu būvniecībā, un kokmateriālu plašāks pielietojums ekoloģiskajā būvniecībā ļautu pilnvērtīgāk izmantot Latvijas dabiskās priekšrocības. Balstoties uz tēmas aktualitāti, jārod risinājumi pasākumu īstenošanai kokmateriālu virzīšanai tirgū. Pētījuma mērķis ir, noskaidrojot ekoloģiskās būvniecības galvenos priekšnosacījumus un izvērtējot kokmateriālu īpašības un šo materiālu izmantošanas iespējas ekoloģiskajā būvniecībā, sniegt priekšlikumus ilgtspējību veicinošu vadības lēmumu pieņemšanai kokmateriālu virzīšanai tirgū. Raksta nobeigumā, apkopojot galvenos pētījuma secinājumus, tiek izklāstīti priekšlikumi kokmateriālu pielietošanas iespējām ekoloģiskajā būvniecībā un to virzīšanai tirgū.
Abstract in English The study is based on the relatively low use of wood in construction, and wider use of timber in ecological construction would allow better use Latvian natural advantages. Based on the theme actuality, it is important to find solutions for the implementation of timber promotion in the market.
Reference Fedotova, K., Geipele, I. Timber in Ecological Construction and Its Promotion. In: 51. RTU Starptautiskās zinātniskās konferences apakšsekcijas "Nekustamā īpašuma ekonomika un būvuzņēmējdarbība" rakstu krājums, Latvia, Rīga, 15-16 October, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, pp.6-12. ISBN 978-9934-10-113-7.
ID 9653