RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Garment with Integrated Microclimate Control System

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Apģērbā integrētā mikroklimata kontroles sistēma
Title in English The Garment with Integrated Microclimate Control System
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Research platform None
Authors Ingrīda Šahta
Ilze Baltiņa
Juris Blūms
Keywords Smart Clothes, Thermobattery; Microclimate; Solar Cells
Abstract Cilvēka ķermenis visefektīvāk funkcionē noteiktos vides apstākļos. Pārāk augsta apkārtējās vides temperatūra var izsaukt veselības problēmas. Viedapģērbs ar integrētu dzesējošo sistēmu ir viens no risinājumiem mikroklimata regulēšanai. Pētījumā apskatīto apģērbā integrēto mikroklimata kontroles sistēmu darbina saules bateriju saražotā enerģija. Izstrādājuma izgatavošanas procesā tiek veikti pētījumi dzesējošās sistēmas optimizēšanai. Eksperimentos ar termobateriju, un dažāda rupjuma vara, bronzas un tērauda pavedienu un atšķirīga blīvuma drānām, kā arī vara foliju, tiek novērots, ka vara folija nodrošina nepieciešamā siltuma daudzuma aizvadīšanu, savukārt, vara pavedienu drānas, kas pēc savas struktūras un īpašībām būtu piemērotākas integrēšanai apģērbā, uzrāda nepietiekošu rezultātu.
Abstract in English The human body functions most effective in the definite environmental temperature range. High heat conditions may cause health problems. The smart clothes with integrated cooling system is one of the smart textiles solution to microclimate regulation of humans body. By the manufacturing of smart clothes with integrated microclimate control system, that operates with energy produced of solar cells, researches for optimization of cooling function are carried out. In the experiments with thermobattery and the different thickness of copper, bronze and steel threads and different density fabrics, as well as copper foil, it is observed, that the copper foil provides the necessary heat removal, which, in turn, provides favorable conditions for the cooling.
Reference Šahta, I., Baltiņa, I., Blūms, J. The Garment with Integrated Microclimate Control System. Acoustic Space Journal, 2011, No. 8, pp.201-206. ISSN 1407-2858.
ID 9916