RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Methods of Evaluation Economic Effectiveness of Fire Protection System in Latvia

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 09.05.2011 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātē Meža ielā 1/7, 209. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ugunsdrošības sistēmas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes Latvijā
Title in English Methods of Evaluation Economic Effectiveness of Fire Protection System in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Jeļena Malahova
Keywords Fire-Fighting, Economic Effectiveness
Abstract Darba mērķis – ņemot vērā zinātnieku un praktiķu jau uzkrāto pieredzi - izstrādāt teorētisko pamatu un novērtēšanas metožu kompleksu apdzīvoto vietu un tautsaimniecības objektu ekonomiski efektīvu ugunsdrošības aizsardzības sistēmu, kas ļaus pieņemt pamatotus risinājumus par privātā un valsts īpašuma ugunsdrošības nodrošināšanu, argumentēt sistēmas attīstībai nepieciešamos kapitālieguldījumus, kā arī plānot un sadalīt resursus ugunsdrošības aizsardzībai.
Abstract in English The aim of the paper is, taking into account the already amassed experience of scientists and practitioners, to elaborate the theoretical basis and complex of evaluation methods for economically effective fire protection system of populated areas and national economy objects that will allow to make reasoned decisions about ensuring fire protection of private and state property, substantiate the investments necessary for system development, as well as plan and divide the resources for fire protection.
Reference Sulojeva, Jeļena. Ugunsdrošības sistēmas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes Latvijā : promocijas darbs / J.Sulojeva ; zinātniskie vadītāji V.Kozlovs, J.Ieviņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE. Darba un civilās aizsardzības institūts. Rīga : [RTU], 2011. 125 pp.
Summary in English Summary in English
ID 9952