RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Economical Assessment of Service Quality in Small and Medium-Sized Enterprises

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 09.05.2011 13:00, IEVF Meža ielā 1/7 , 209. telpa
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Pakalpojumu kvalitātes ekonomiskā nodrošināšana mazos un vidējos uzņēmumos
Title in English Economical Assessment of Service Quality in Small and Medium-Sized Enterprises
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Rita Greitāne
Keywords quality; quality level;quality costs; economical assessment
Abstract Promocijas darbs sastāv no ievada, satura izklāsta trīs pamatdaļās, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā „Pakalpojumu, kvalitātes un kvalitātes izmaksu jēdzienu analīze” tiek izskatīti pakalpojuma teorētiskie aspekti, tai skaitā esošās pakalpojumu klasifikācijas. Autore analizē arī pakalpojumu „kvalitātes cilpu” un pakalpojumu kvalitātes modeli. Izskatītas arī kvalitātes izmaksu klasifikācijas, kvalitātes izmaksu noteikšana, uzskaite, analīze un novērtēšana pakalpojumu kontekstā. Otrajā daļā „Pakalpojumi Latvijas tautsaimniecībā” analizēta pakalpojumu uzņēmumu darbību raksturojošo rādītāju dinamika, galveno uzmanību pievēršot maziem un vidējiem pakalpojumu uzņēmumiem. Autore noteikusi arī sertificēto pakalpojumu uzņēmumu skaita dinamiku, to ietekmi uz pakalpojumu kvalitāti. Trešajā daļā „Pakalpojumu kvalitātes un ekonomiskās efektivitātes novērtēšana” ir izstrādāta pakalpojumu kvalitātes un kvalitātes izmaksu novērtēšanas metodoloģija, iekļaujot metodes kvalitātes slēpto izmaksu samazināšanai, pakalpojumu kvalitātes un cenas ātrai noteikšanai biznesa vadības lēmumu pieņemšanai. Ir veikta metožu aprobācija, novērtējot informācijas loģistikas pakalpojumu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti, kvalitātes izmaksas un ekonomisko ieguvumu no pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas, tai skaitā novērtēts arī inovatīva pakalpojuma ekonomiskais ieguvums. Darba apjoms ir 143 lapaspuses un 14 lapaspuses pielikumi. Darbā ir iekļauti 56 attēli, 17 tabulas un 6 pielikumi, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Promocijas darba izstrādei izmantoti 133 informācijas avoti latviešu, krievu un angļu valodā.
Abstract in English The research paper consists of introduction, summary of the content in three main sections, conclusions and proposals, bibliography and appendixes. The first section “Analysis of the concepts of service, quality and quality costs” reviews theoretical aspects of service including existing classifications of services. The author also analyses the service “quality loop” and the service quality model. Quality costs classifications, setting the service costs, their accounting, analysis and estimation are also reviewed within the services context. The second section “Services in Latvian national economy” provides analysis of the dynamics of most characteristic indicators of the service company activities with the focus on small and medium-sized service companies. The author has defined the growth dynamics of the number of certified service enterprises, its effect on the quality of services. The third section “Service quality and evaluation of economic efficiency” describes the developed methodology for evaluating the quality of service and quality costs including methods for diminishing the hidden quality costs, quick service quality assessment and price setting for the purpose of efficient managerial decision making. Method approbation is done by evaluating the quality of the services provided by an information logistics company, related quality costs and economic benefit gained from improvement of the service quality, including assessment of the economic benefit brought by an innovative service. The content of the paper is covered on 143 pages with appendixes on 14 pages. The paper includes 56 figures, 17 tables and 6 Appendixes that illustrate and explain the paper content. For development of the research paper 133 information sources in Latvian, Russian and English languages were used.
Reference Greitāne, Rita. Economical Assessment of Service Quality in Small and Medium-Sized Enterprises. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 143 p.
Summary in English Summary in English
ID 9993