Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Use of Electric Energy in Motor Vehicles in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Dainis Berjoza
Ilmārs Dukulis
Ināra Jurgena
Gints Birzietis
Vilnis Pīrs
Ainārs Galiņš
Vitālijs Osadčuks
Kaspars Vārtukapteinis
Gunārs Vērdiņš
Jānis Mistris
Aivars Birkavs
Uldis Putnieks
Janis Laceklis-Bertmanis
Liene Kancevica
Aldis Pecka
Žanis Jesko
Māris Gailis
Atslēgas vārdi electric vehicles, electromobiles, electric bicycles, low speed electromobiles, experimental research, charging infrastructure, battery charging station
Anotācija Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā. Zinātniskā monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. 426 lpp., 511 att., 64 tab., 202 bibl. nos., 2 pielikumi. Pētījumu mērķis ir elektrospēkratu un to infrastruktūras izpēte un sabiedrības iepazīstināšana ar pētījumu rezultātiem, efektīvu elektrospēkratu ieviešanas sekmēšanai. Monogrāfijā apkopoti pētījumi, kuri veikti projekta „Elektroenerģijas izmantošana fizisko personu spēkratos” ietvaros. Monogrāfija izmantojama visiem, kuri interesējas par elektrospēkratiem, kā arī dažāda līmeņa inženierzinātņu studentiem, doktorantiem un docētājiem. Pētījumi veikti vairākās pamataktivitātēs, galvenās no kurām ir dažādu elektrospēkratu analītiskie pētījumi, elektrospēkratu ekspluatācijas parametru izpēte, elektrospēkratu iespējamās uzlādes iekārtu infrastruktūras pētījumi, iekšdedzes motora automobiļa pārbūve par elektromobili un alternatīvās enerģijas elektropēkratu akumulatoru uzlādes stacijas izstrāde un pētījumi. Monogrāfijā apkopoti arī pētījumi par pārbūvētu elektromobiļu reģistrācijas iespējām ceļu satiksmei un saules bateriju izmantošanas efektu uz elektromobiļa jumta Latvijas apstākļos. Pētījumos konstatēts, ka elektrospēkratu izmantošana ir ekonomiski un ekoloģiski pamatota, tos izmantojot ilgākā laika periodā. Galvenā elektrospēkratu pielietojuma sfēra ir pilsētās un piepilsētā, kas būtiski samazina piesārņojumu, kā arī ekspluatācijas izmaksas. Veicot elektromobiļa pārbūvi no iekšdedzes spēkratiem, lietderīgi izmantot konkrētam lietotājam pielāgotu konstrukciju, tā būtiski samazinot pārbūves izmaksas. Straujākai elektrospēkratu ieviešanai nepieciešams izveidot lētus uzlādes punktus, kuros uzlādi var veikt bez maksas, īpaši periodā, kad elektrospēkratu skaits nav liels. Visiem elektrospēkratiem uzlādei iespējams izmantot 220 V 16 A pieslēgumvietas, līdz ar to šādu uzlādes punktu ieviešana elektrospēkratu attīstības sākumposmā ir optimāla. Alternatīvās enerģijas akumulatoru uzlādes stacijas spēkratiem plaši var izmantot vietās, kur nav elektroenerģijas pieslēgums, vai arī lietotājs vēlas izmantot paša saražotu „zaļo” elektroenerģiju.
Anotācija angļu valodā Application of electric energy in motor vehicles in Latvia. Scientific monograph. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. 426 p., 511 fig., 64 tab., 202 bibl. sources, 2 appendices. The aim of the research is investigation of electric motor vehicles and their infrastructure, and acquainting of society with the research results to promote effective introduction of electric vehicles. The monograph summarises the research performed within the project “Usage of Electric Energy in Motor Vehicles of Physical Persons”. The monograph is aimed for usage among people interested in electric motor vehicles as well as different level engineering students, post-graduate students and teachers. The research has been carried out in several basic activities the main of which are electric motor vehicle analytical investigations, research in electric vehicle exploitation parameters, research in possible electric vehicle charging equipment infrastructure, converting of internal combustion engine vehicles into electromobiles, design and research in alternative energy electric vehicle battery charging stations. The monograph summarises also research in the possibilities of rebuilt electromobile registration for road traffic and the effect of solar battery application on the roof of electromobiles in the conditions of Latvia. The research states that application of electric motor vehicles is economically and ecologically approved using them in a longer period of time. The main sphere of electric motor vehicle application is in cities and suburbs that essentially reduce pollution as well as exploitation costs. Converting electromobiles from internal combustion motor vehicles it is useful to use a construction adapted for a definite user so reducing the rebuilding costs essentially. For faster introduction of electric vehicles it is necessary to establish cheaper units where they can be charged without payment, especially in the period when the number of electric motor vehicles is not large. For all electric motor vehicles it is possible to use 220 V 16 A connection, so introduction of such charging units at the beginning of introduction of electric vehicles is optimal. The battery alternative energy charging stations for motor vehicles can be used in places where there are not electric connections or the used wishes to use own “green” electric energy.
Atsauce Berjoza, D., Dukulis, I., Jurgena, I., Birzietis, G., Pīrs, V., Galiņš, A., Osadčuks, V., Vārtukapteinis, K., Vērdiņš, G., Mistris, J., Birkavs, A., Putnieks, U., Laceklis-Bertmanis, J., Kancevica, L., Pecka, A., Jesko, Ž., Gailis, M. Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. 426 lpp. ISBN 978-9984-849-33-1.
ID 19801