Information about Author
Name, Surname:

António Bettencourt Ribeiro