Information about Author
Name, Surname:

Krzysztof Tokarz