Information about Author
Name, Surname:

Algirdasa; Mekys