Information about Author
Name, Surname:

Eduard Latosov