Reforming of Bioethanol to Hydrogen for Use in Fuel Cell Cogeneration Plants
2008
Darja Markova, Gatis Bažbauers, Kārlis Valters

Darbā ir veikta bioetanola autotermiskās pārveidošanas procesa eksperimentālā izpēte un iegūto mērījumu datu regresijas analīze. Darba galvenais mērķis bija, izmantojot eksperimentālos datus, iegūt regresijas sakarības starp būtiskākajiem atkarīgajiem mainīgajiem, tādiem kā ūdeņraža un oglekļa oksīda koncentrācija iegūtajā gāzē un neatkarīgajiem mainīgajiem, tādiem kā gaisa patēriņa koeficients, ūdens-oglekļa molārā attiecība, reaģentu temperatūra pārveidošanas reaktora ieejā, un spiediens reaktorā. Eksperimentālā autotermiskā pārveidotāja sistēma sastāv no iztvaicētāja, reaktora un vienpakāpju ūdens-gāzes apmaiņas reakciju reaktora. Darbā attēlotas empīriski iegūtas sakarības starp ūdeņraža un oglekļa oksīda koncentrācijām un tās ietekmējošiem faktoriem izejā no autotermiskās pārveidošanas reaktora. Ūdeņraža un oglekļa oksīdu koncentrāciju vērtības, kas aprēķinātas ar regresijas vienādojumiem tiek salīdzinātas ar vērtībām, kas tiek iegūtas no ķīmiskā līdzsvara aprēķiniem, kas veikti ar imitācijas datorprogrammu „ChemCAD”. Iegūtie regresijas vienādojumi ir lietojami, lai optimizētu pārveidošanas procesu ar nolūku iegūt maksimālas ūdeņraža un minimālas oglekļa oksīda koncentrācijas pārveidošanas gāzē.


Keywords
autothermal reforming, bioethanol, cogeneration, fuel cell, regression equations

Markova, D., Bažbauers, G., Valters, K. Reforming of Bioethanol to Hydrogen for Use in Fuel Cell Cogeneration Plants. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.61-67. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196