Techno-Economical Feasibility Analysis of Bioethanol Fuel Cell Cogeneration System
2008
Gatis Bažbauers, Darja Markova, Jekaterina Rusanova, Kārlis Valters

Kurināmā elementa koģenerācijas sistēmas, kas kā kurināmo izmanto bioetanolu ļauj mazināt Latvijas atkarību no importētajiem fosilajiem kurināmajiem un elektroenerģijas importa. Darbā tika veikta bioetanola kurināmā elementa koģenerācijas sistēma ar 1 MW uzstādīto elektrisko jaudu tehniski-ekonomiskā modelēšana, izmantojot imitācijas programmu „RETScreen 4.0”. Darba galvenais mērķis bija noteikt, kāda ir minimālā elektroenerģijas pārdošanas cena, kas ļautu atpelnīt kurināmā elementa koģenerācijas stacijā ieguldītās investīcijas, lai salīdzinātu šo cenu ar elektroenerģijas iepirkuma cenu, kāda saskaņā ar pastāvošo Latvijas likumdošanu tiek piemērota koģenerācijas stacijām. Darba rezultāti parāda šīs minimālās elektroenerģijas pārdošanas cenas vērtības atkarībā no vairākiem būtiskiem faktoriem: bioetanola pārveidošanas efektivitātes, bioetanola cenas un investīciju apjoma. Darba rezultāti parāda, ka ūdeņraža cenai, kuru savukārt nosaka bioetanola pārveidošanas efektivitāte un bioetanola cena, ir visbūtiskākā ietekme uz aplūkoto koģenerācijas sistēmu tehniski-ekonomisko iespējamību. Salīdzinot aplūkoto koģenerācijas sistēmu ar dalītu siltuma un elektrības ražošanu, tika noteikts potenciāli iespējamais primāro energoresursu ietaupījums un SEG emisiju daudzuma samazinājums divu dažādu dalītas elektroenerģijas ražošanas avotu gadījumā – ogļu kondensācijas un gāzes-tvaika turbīnas kombinētā cikla kondensācijas elektrostacijas.


Keywords
bioethanol, cogeneration, feasibility studies, fuel cell, techno-economic

Bažbauers, G., Markova, D., Rusanova, J., Valters, K. Techno-Economical Feasibility Analysis of Bioethanol Fuel Cell Cogeneration System. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.68-74. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196