RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Regulations for the Development and Defence of Master Thesis in the Professional Master Study Program “Civil Construction and Real Estate Management"

Publication Type Other books (including school textbooks, popular literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā maģistra studiju programmā “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”.
Title in English The Regulations for the Development and Defence of Master Thesis in the Professional Master Study Program “Civil Construction and Real Estate Management"
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Research platform Cities and Development
Authors Ineta Geipele
Jānis Vanags
Kristīne Fedotova
Keywords maģistra darbs, maģistra darba kopsavilkums, atsauksme, recenzija
Abstract Nolikums paredzēts maģistrantiem, kuri studē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, lai nodrošinātu vienveidību maģistra darbu struktūrā, apjomā un noformējumā, kā arī maģistra darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju maģistrantiem savlaicīgi iepazīties ar maģistra darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.
Abstract in English The Regulations are intended for Master students studying in the professional higher education Master study program “Civil Construction and Real Estate Management” in order to ensure uniformity in the structure, volume and presentation of Master thesis, as well as Master thesis supervisors, reviewers and State Examination Board members. The aim of the Regulations is to give students the opportunity to get acquainted with the requirements for the Master thesis, the procedure of its development, presentation and defense.
Hyperlink: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Reference Geipele, I., Vanags, J., Fedotova, K. The Regulations for the Development and Defence of Master Thesis in the Professional Master Study Program “Civil Construction and Real Estate Management". 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 29 p.
ID 29793