Legislative Developments and Ecodesign Tools for Reduction of Chemical Risks
2008
Jana Simanovska, Kārlis Valters, Gatis Bažbauers

Likumdošana un ekodizaina paņēmieni ar ķimikālijām saistīto risku mazināšanai. Vides piesārņojums ar ķīmiskajām vielām vielām ir sasniedzis tādus apmērus, kas pieprasa nekavējošu rīcību. Pasaules samits 2002 gadā formulēja ambiciozu mērķi līdz 2020 gadam samazināt ķimikāliju izsaukto negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Rakstā apskatīti svarīgākie normatīvie akti, kas paredz produktu (izstrādājumu) radīto ķīmisko risku samazināšanu: REACH (Regula par ķīmisko vielu reģistrēšanu, licenzēm un ierobežojumiem), RoHS (Bīstamo vielu ierobežojumu direktīva) un citi. Raksts kā vienu no visefektīvākajām metodēm ķīmisko vielu riska samazināšanai piedāvā ekodizainu, ko izmanto produkta izstrādes fāzē, kad ir iespējams izvairīties no problemātisku materiālu lietošanas, vai ieviest slēgtas sistēmas ražošanā. Publikācija analizē esošos ekodizaina instrumentus attiecībā uz to potenciālu samazināt produktu (izstrādājumu) radīto ķīmisko vielu risku un panākt atbilstību likumdošanas prasībām. Apzinātas likumdošanas kritiskās vietas, kas neveicina nevēlamu vielu izmantošanas pārtraukšanu. Uzskaitītas galvenās grūtības, kas kavē ekodizaina instrumentu izmantošanu ķīmisko risku samazināšanai


Keywords
chemical risks, ecodesign, PBT

Simanovska, J., Valters, K., Bažbauers, G. Legislative Developments and Ecodesign Tools for Reduction of Chemical Risks. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.81-87. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196