Eco-Indicators of Environmental Impact for Latvian Power Supply System
2008
Sylvestre Njakou-Djomo, Jana Simanovska, Gatis Bažbauers, Kārlis Valters

Latvijas elektroapgādes sistēmas ietekmes uz vidi ekoindikatori. Pētījums ir veikts, lai apzinātu un izmērītu elektrības ražošanas un piegādes radīto ietekmi uz vidi Latvijā. Apzināts Latvijā saražotās, kā arī importētās elektrības ieguvei izmantoto, gan ar fosilo kurināmo, gan atjaunojamiem resursiem darbināmo elektrotehnoloģiju vides sniegums, par atskaites gadu ņemot 2006. gadu. Pētījums aptver gan lielās centralizētās, gan mazas izkliedētās spēkstacijas Latvijā un dažas citas spēkstacijas Lietuvā, Igaunijā, Krievijā (elektrības importam). Kaitējumu videi novērtēja, izmantojot IMPACT 2002+ metodiku. Inventerizācijas analīzē iekļauti parametri, kas izsaka resursu izmantošanu (enerģiju, izejmateriālus), un emisijas atmosfērā, ūdenī, augsnē. Enerģija un materiālu plūsma tika normalizēta uz elektrības kilovatsundu (funkcionālā vienība). Vides ietekme ir aprēķināta un diskutēta, balstoties uz 4 kaitējuma kategorijām: cilvēka veselībai, ekosistēmas kvalitātei, klimate pārmaiņām un resursiem. Aprēķināts, ka Latvijas elektroapgādes radītais ekoloģiskais kaitējums ir 74,4 μpoint/kWh.


Keywords
Eco-indicator, ecodesign, electricity production technologies, environmental damage, environmental impact environmental indicator, life cycle assessment

Njakou-Djomo, S., Simanovska, J., Bažbauers, G., Valters, K. Eco-Indicators of Environmental Impact for Latvian Power Supply System. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.88-94. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196