Benchmark Methodology for Reduction of Greenhouse Gas Emissions
2008
Ilze Dzene, Claudio Rochas, Marika Rošā

Latvija atrodas starp tām Eiropas Savienības valstīm, kurās ir noteikts augsts tehniskais potenciāls siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazināšanai. Lai sasniegtu SEG samazinājumu, ir nepieciešams veikt izpēti par ekonomiskajām pieejām, kas būtu piemērotas SEG samazināšanas pasākumu ieviešanas veicināšanai vietējos uzņēmumos. Izpētes mērķis ir izstrādāt metodi Latvijas energoiekārtu izvērtēšanai no inženiertehniskā un ietekmes uz klimata pārmaiņām viedokļa. Pirmā izpētes daļa ir reģionālo SEG indikatoru izveidošana, izmantojot datus par CO2 emitēto apjomu katrā reģionā (aprēķināts no reālā kurināmā patēriņa) un attiecīgo reģionu statistiskos datus. Šī ir tikai pirmā publikācija vairāku publikāciju ciklā, kas tiks veidotas iepriekšminētās izpētes laikā. Šīs pirmās publikācijas mērķis ir dot pārskatu par sākotnējās izpētes laikā iegūtajiem rezultātiem par Latvijas energoavotiem reģionālā līmenī. Sākotnējā izpēte ir pirmais solis, lai noteiktu SEG emisiju indikatorus, kuri tālāk tiks izmantoti līmeņatzīmju vērtību aprēķināšanai. Līmeņatzīmju aprēķina process šī pētījuma ietvaros tiks apraksts un analizēts nākamajā publikācijā.


Keywords
benchmarks, GHG emissions, energy installations, regional planning

Dzene, I., Rochas, C., Rošā, M. Benchmark Methodology for Reduction of Greenhouse Gas Emissions. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.10-17. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196